Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pismo Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do PIP w sprawie wysokości wypłaty nagrody rocznej została wyłączona

Pismo Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do PIP w sprawie wysokości wypłaty nagrody rocznej


W dniu 6 marca 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” działająca w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, realizując swój statutowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowisk w sprawach dotyczących interesów i praw pracowników, zwróciła się z wnioskiem do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach o dokonanie kontroli i zajęcia stanowiska mającego na celu wyjaśnienie, czy Pracodawca naruszył przepis zawarty w pkt. 5 porozumienia podwyżkowego zawartego w dniu 26 października 2022 r., które zakończyło spór zbiorowy wszczęty w dniu 24 sierpnia 2022 r. oraz spór zbiorowy wszczęty w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Pracodawca zgodnie z podpisanym porozumieniem zobowiązał się do wypłaty pracownikom nagrody rocznej do dnia 15 lutego 2023 r. w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracodawca działając w sposób umyślny dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec Pracownika, wynikającego z niewywiązania się z obowiązku realizacji tego punktu porozumienia podwyżkowego. Pracownicy otrzymując wypłatę nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego (a powinni otrzymać nagrodę roczną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za 2022 r.) zostali pozbawieni dodatkowych środków finansowych, które powinni otrzymać z mocy zapisu pkt. 5 porozumienia podwyżkowego. W myśl obowiązujących przepisów różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika stanowi znaczącą stratę w osiąganym przez pracownika wynagrodzeniem netto.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” została wyłączona

Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”


Stanisław Kołodziejczyk został ponownie, jednomyślnie, 4 marca 2023 r. wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Wybory poprzedziło przedstawienie sprawozdań KZ i Komisji Rewizyjnej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czy za pracę w nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie? została wyłączona

Czy za pracę w nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie?


Zgodnie z art. 1513 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Z powyższego wynika, że praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tj. w sobotę) powinna być zrekompensowana udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Uprawnienie to powstaje niezależnie od ilości godzin zatrudnienia w dniu wolnym wynikającym z rozkładu – nawet jeżeli praca była wykonywana krótko, np. przez 3 godziny, pracownik może domagać się pełnego dnia wolnego w zamian. Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności