Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


27 października 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Spotkanie to odbyło się w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Podczas spotkania wspólnie obie strony omówiły żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy.
Zdaniem Dyrekcji w obecnym okresie ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej. W związku z tym wdrożone zostały plany oszczędnościowe, m.in. zostały ograniczone wydatki socjalne (szkolenia, podróże służbowe, przedłużanie okresu leasingów samochodów służbowych, wstrzymanie zatrudnienia na etaty w ZF, pomimo tego, że są wakaty). Jednocześnie Pracodawca podtrzymuje przedstawioną w dniu 27 września br. propozycję wzrostu budżetu płac o 10% od dnia 1 stycznia 2024 r. (tj. 430 zł brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji) oraz pozytywnie przychyla się do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2024 r. najniższej stawki zasadniczej w wysokości 4300 zł brutto oraz wprowadzenia na stałe komisji odwoławczej i wypłatę nagród jubileuszowych na takich samych zasadach jak w 2023 r.Przedstawiciele zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowali propozycji wzrostu stawki zasadniczej i przedstawili Pracodawcy do rozpatrzenia nowy, ostateczny pakiet dotyczący wzrostu płac oraz innych postulatów zawartych w piśmie z dnia 4 października br. Zdaniem strony związkowej niezbędne jest niezwłoczne uregulowanie organizacji pracy w taki sposób, by wszyscy pracownicy mieli równe szanse w otrzymywaniu należytych wynagrodzeń i nie byli z tego tytułu dyskryminowani. W tym celu, zdaniem NSZZ „Solidarność”, należy wprowadzić dla pracowników świadczących pracę tylko w systemie 2-zmianowym dodatkowy bonus pieniężny wypłacany wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień lub przywrócić na wszystkich liniach produkcyjnych system 3-zmianowy dla pracowników, którzy wyrażają zgodę na świadczenie pracy w takim systemie. Ponadto Pracodawca powinien tak planować produkcję, by wszystkie soboty i niedziele były dniem wolnym od pracy. Jeżeli jest to niemożliwe dla Pracodawcy, to należy wprowadzić dodatek w wysokości 150 zł brutto (oprócz należnego wynagrodzenia) za każdą przepracowaną sobotę lub niedzielę wyznaczoną w harmonogramie jako dzień roboczy. Dodatek ten byłby nienależny w przypadku wprowadzenia takiej zmiany do harmonogramu czasu pracy tylko i wyłącznie na prośbę pracowników.
NSZZ „Solidarność” pozytywnie przychyla się do propozycji powołania komisji odwoławczej oraz podtrzymuje swoją propozycję, by zawrzeć porozumienie dotyczące gwarancji zatrudnienia na określonych zasadach oraz wypłaty nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w terminie do dnia 15 lutego lub najpóźniej do dnia 15 marca 2024 r.
NSZZ „Solidarność” oczekuje od Pracodawcy od 1 stycznia 2024 r. podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników Direct na poziomie średnio o 13% (najmniejsza podwyżka stawki zasadniczej wynosiłaby 11%, największa – 15%), dla pracowników Indirect i Salary podwyżki stawki zasadniczej średnio o 10% (najmniejsza podwyżka – 8%, największa – 12%). Proponowane wysokości podwyżek są oczekiwane przez pracowników, którzy wobec spadku wartości nabywczej pieniądza, a innych czynników jak brak świadczenia pracy w godzinach nocnych oraz wypłaty mniejszych od oczekiwanych wysokości premii produkcyjnych, osiągają dochody coraz mniejsze. Wynagrodzenia pracowników w 2023 r. zamiast wzrosnąć, w rezultacie się obniżyły.
NSZZ „Solidarność” oczekuje podjęcia przez Pracodawcę ostatecznej decyzji dotyczącej przedstawionych postulatów oraz wprowadzenia konkretnych rozwiązań w celu utrzymania stanu zatrudnienia przynajmniej do końca 2026 r. Pracodawca oświadczył, że jeżeli strona związkowa wyrazi zgodę na jeszcze jedno spotkanie, to przedstawione i omówione żądania płacowe przez NSZZ „Solidarność” będą przeanalizowane i wnikliwie rozpatrzone. O rezultatach podjętych decyzji przez Pracodawcę strona związkowa zostanie poinformowana na następnym spotkaniu, które zostało wyznaczone na dzień 7 listopada 2023 r. o godz. 8.30.
O rezultatach rozmów negocjacyjnych dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2024 r. będziemy jak zawsze informować na bieżąco.

Umieszczony w Aktualności

« »