Wyjaśnienia dotyczące podpisanego porozumienia


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 7 listopada 2023 r. NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie podwyżkowe z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, kończąc wszczęty w dniu 18 października br. spór zbiorowy z Pracodawcą.
W związku z licznymi błędnymi interpretacjami niektórych zapisów porozumienia, wyjaśniamy. Podnoszony zarzut, że nie wystąpiliśmy ze wspólnymi żądaniami płacowymi z MOZ wobec Pracodawcy, bo wywalczylibyśmy razem dla pracowników lepsze warunki płacy i pracy mija się z uprawnieniami związków zawodowych. Każdy związek zawodowy działa samodzielnie i może sam podejmować decyzję w zależności od sytuacji. Przypominamy, że zarówno MOZ wszedł w spór zbiorowy z Pracodawcą w dniu 8 września br., jak i NSZZ „Solidarność” w dniu 18 października br. Praktycznie oba związki miały takie same żądania. Jednocześnie w wyniku narastającego konfliktu Pracodawca nie podjął dalszych rozmów z MOZ na temat podwyżek (mimo trwania sporu zbiorowego przez dwa miesiące nic nie zostało zrobione), na co mieliśmy jako NSZZ „Solidarność” czekać? Wystąpić w listopadzie razem i zwlekać, marnując czas na podjęcie decyzji i podpisanie porozumienia? A już swoją siłę negocjacyjną oraz zorganizowane pseudo-referendum MOZ zademonstrował rok temu.
W obecnej sytuacji, gdy już planowane było przesunięcie podwyżek na dzień 1 kwietnia 2024 r., nie mogliśmy zwlekać. Naszym zdaniem osiągnęliśmy lepszy sukces podwyżkowy na 2024 r. niż na 2023 r., gdy szalała inflacja, a ceny usług i towarów drastycznie wzrosły.Odnosząc się do hasła niektórych przedstawicieli MOZ od 2 lat, że „żadna Solidarność nie wywalczy Wam tego, co obieca Wam MOZ” – to czas pokaże, kto postąpił słusznie i dalej będzie prowadził dialog z Pracodawcą dla dobra pracowników. Jako NSZZ „Solidarność” nie jesteśmy przeciwko MOZ, lecz mamy prawo do swojej działalności.
Na podstawie zawartego porozumienia z dniem 1 stycznia 2024 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze (stawka zasadnicza) nie może być niższe niż 4300 zł brutto. Porównywanie przez pracowników stawki zasadniczej do wysokości płacy minimalnej w wysokości 4242 zł jest błędem i źle jest interpretowane. Według nowych zasad Pracownik od dnia 1 stycznia 2024 r. nie może zarabiać mniej niż 4242 zł brutto (po wyliczeniu na konta pracowników zarabiających pensję minimalną powinna trafić kwota netto około 3221,98 zł, należy jeszcze od tej wartości odliczyć inne pochodne jak ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową lub pożyczka z MZKZP, jeśli pracownik taką spłaca). Natomiast od stawki zasadniczej 4300 zł brutto pracownik dodatkowo ma do wynagrodzenia naliczoną premie produkcyjną, premie frekwencyjną, dodatek nocny oraz wysokość wynagrodzenia za świadczenie pracy w nadgodzinach. Wypłata nagrody rocznej jest zapewniona i nastąpi w terminie do dnia 22 marca 2024 r. w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego za 2023 r.
NSZZ „Solidarność” wystąpiła z żądaniem o wprowadzenie dodatku dla pracowników świadczących pracę w systemie 2-zmianowym. Pomimo przedstawionej Pracodawcy argumentacji, że pracownicy pracujący w tym systemie znacznie mają pomniejszone wynagrodzenia wobec pracowników pracujących w systemie 3-zmianowym, Pracodawca zaproponował wprowadzenie takiego dodatku, proponując zmianę wysokości dodatku nocnego i podział dodatku na 30% dla nocek i 10% dla drugich zmian – NSZZ „Solidarność” nie wyraziła zgody na taką propozycję. Pracodawca zapewnił, że taki system organizacyjny jest wprowadzany tylko na tych liniach, gdzie produkcja może być wykonana na 2 zmianach. Jednocześnie Dyrekcja SBS zapewniła stronę związkową, że w dalszym ciągu zmiana organizacji pracy z systemu 3- na 2-zmianowy będzie obowiązywać pracownika tylko najwyżej 2 razy w roku. Natomiast na zakładzie IRS system 2-zmianowy będzie obowiązywał tylko na tych liniach, gdzie nie ma zapotrzebowania na pracę na 3 zmiany i wkrótce tych linii ma być coraz mniej. Niestety, jako strona społeczna nie mamy takich argumentów aby przymusić Pracodawcę do pracy wszystkich pracowników na 3 zmiany. Według obecnych przepisów prawa pracy organizacja pracy należy do kompetencji Pracodawcy, a pracownik jest obowiązany podporządkować się kierownictwu Pracodawcy.
Możemy tylko się zobowiązać jako NSZZ „Solidarność”, że w dalszym ciągu będziemy rozmawiać w tej sprawie, jak również przywróceniu starych regulaminów obowiązujących w ZF ASP w Częstochowie, które zdaniem NSZZ „Solidarność” (wystąpiliśmy do Pracodawcy z wnioskiem o przywrócenie w całości starych regulaminów), jak i zdaniem MOZ zostały wprowadzone z pominięciem obowiązujących przepisów. W tej sprawie Pracodawca przesłał już gotowe treści aneksów, które niestety, ale nie są do końca zgodne ze starymi zapisami i nie mogą być przez NSZZ „Solidarność” zaakceptowane. Informujemy także, że każdy pracownik może się odwołać od wysokości przyznanej podwyżki do komisji odwoławczej, której skład będzie poszerzony o przedstawicieli strony społecznej.

Umieszczony w Aktualności

« »