Zasiłki i zapomogi


Zgodnie z uchwałą nr 8/2015 r od dnia 7.02.2015 r obowiązują następujące kwoty zasiłków i zapomóg członkom Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wypłacane są zasiłki statutowe oraz zapomogi z tytułu:

1) na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe) – zasiłek wynosi 150 PLN
a) w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko – zasiłek wynosi 200 PLN
b) adopcja dziecka – zasiłek wynosi 150 PLN

2) śmierć członka Związku – zapomoga wynosi 800 PLN (wypłacana jest tylko jednej osobie uprawnionej, która pokrywała koszty związane z pogrzebem)

3) śmierć członka rodziny:
a) w przypadku zgonu dziecka – zapomoga wynosi 300 PLN
b) zgonu współmałżonka – zapomoga wynosi 300 PLN
c) zgonu rodziców – zapomoga wynosi 150 PLN
d) zgonu teściów – zapomoga wynosi 100 PLN.

Członek związku zawodowego nabywa prawo do zasiłków oraz zapomóg po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ “Solidarność” (przepis nie dotyczy pkt 2.). Uprawnienia do zasiłków oraz zapomóg ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistniałego zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa).

Oprócz zasiłków oraz zapomóg statutowych wymienionych w/w uchwale mogą być wypłacane członkom związku zawodowego NSZZ “Solidarność” (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej organizacji związkowej ) zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala KZ NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

 

Zmiany w prawie pracy 2016

Zmiany w umowach terminowych

Zmiany dotyczące rodzicielstwa