Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


W dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego, dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Podczas spotkania obie strony omówiły obecny stan zatrudnienia oraz najbliższe plany produkcyjne na obu zakładach oraz żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy. Zdaniem Pracodawcy w obecnym okresie cała ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej, co ma wpływ na wstrzymanie zatrudnienia oraz wdrożenie planów oszczędnościowych. W zakładach IRS i SBS pracownicy nadal będą mieli przedłużane umowy o pracę na dotychczasowych zasadach (będzie brana pod uwagę ocena i absencja). Zostaną także wdrożone aplikacje wewnętrzne m.in. na stanowiska liderów w zakładzie SBS.Po 4-godzinnych trudnych negocjacjach i rozmowach Pracodawca wspólnie z NSZZ „Solidarność” podpisał porozumienie podwyżkowe, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2024 r. W wyniku porozumienia kwota podwyżki stawek zasadniczych dla pracowników produkcji i transportu wewnętrznego wzrasta o 575 zł brutto (tj. wzrost średniej stawki zasadniczej dla tej grupy pracowników o ponad 13,7%), dla pozostałych grup zawodowych podwyżka stawek zasadniczych będzie wynosiła średnio o 10%. Z dniem 1 stycznia 2024 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze(stawka zasadnicza) nie może być niższa niż 4300 zł brutto. Ponadto w 2024 r. wypłata nagród jubileuszowych będzie obowiązywała na dotychczasowych zasadach oraz wypłata nagrody rocznej nastąpi w terminie do dnia 22 marca 2024 r. w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego za 2023 r.
W porozumieniu zawarto zapis dotyczący zminimalizowania zakresu pracy w soboty i niedziele poprzez ustalenie na 2024 r. limitu zmian harmonogramu polegającego na wyznaczeniu soboty lub niedzieli jako dnia pracującego do maksymalnie czterech na rok dla pracownika (wynikających z potrzeb Pracodawcy). Pracodawca zobowiązał się do organizowania pracy w sobotę wyznaczoną jako dzień pracujący wyłącznie na I zmianie. Pracownikowi będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 150 zł brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę oznaczoną w harmonogramie pracy jako dzień pracujący. Dotyczy to tylko zmian na wniosek Pracodawcy.
W porozumieniu zawarto zapis o rozszerzeniu składu komisji odwoławczej o przedstawicieli strony społecznej oraz uzgodniono z Pracodawcą brak zwolnień w latach 2024-2025. W przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu i planowaniu zwolnień z przyczyn ekonomicznych uzgodniono z Pracodawcą rozmowy w celu uzgodnienia odpowiednich wysokości dodatkowych odpraw (poza należnymi z tytułu obowiązującego prawa pracy). Jednocześnie Dyrekcja SBS zapewniła stronę związkową, że w dalszym ciągu zmiana organizacji pracy z systemu 3-zmianowego na 2-zmianowy będzie obowiązywać pracownika tylko dwa razy w roku.
Podpisane porozumienie podwyżkowe kończy spór zbiorowy wszczęty w dniu 18 października 2023 r. przez NSZZ „Solidarność”. Poniżej przedstawiamy pełny tekst porozumienia zawartego w dniu 7 listopada 2023 r.

Umieszczony w Aktualności

« »