Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe


W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się zaplanowane pierwsze spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania było rozpoczęcie procesu podwyżkowego w celu uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2020 r. Podczas spotkania omówiono również obecną sytuację w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Częstochowie, najbliższe plany Zarządu ZF Group związane z przyszłością zakładów, planami produkcyjnymi i stanem zatrudnienia.
Strona związkowa przedstawiła Dyrekcji swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące wykonywania kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Comperio, braku niektórych świadczeń w ubezpieczeniu grupowym oraz ustalania przez pracodawcę celów, które obecnie obowiązują przy kryteriach naliczania wysokości premii produkcyjnych, a które winne być ustalane i uzgadniane ze stroną społeczną na początku każdego roku kalendarzowego, czego pracodawca nie respektował w bieżącym roku, ustalając je bez jakichkolwiek konsultacji i uzgodnień.
Członkowie Komisji Zakładowej poinformowali pracodawcę, że powtarzające się wypłaty comiesięcznej premii produkcyjnej dla pracowników na poziomie mniejszym od zakładanej średniej, tj. minimum 10%, są argumentem do wynegocjowania większych podwyżek stawek zasadniczych niż oczekuje Zarząd ZF Group. Ma to na celu zrekompensowanie dla pracowników ich miesięcznych wynagrodzeń, które są pomniejszane z tytułu obniżenia wysokości premii produkcyjnych. Jednocześnie strona związkowa przedstawiła oczekiwania pracowników dotyczące podwyżek na 2020 r. Pracodawca przedstawił stronie związkowej propozycję wzrostu wynagrodzeń w wysokości 200 zł brutto do stawki zasadniczej, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie pracodawca zwrócił się z apelem do strony społecznej o odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji i działań zmierzających do dalszego rozwoju zakładów w Częstochowie oraz dalszej współpracy i konstruktywnego współdziałania zmierzających nie tylko do poprawy warunków pracy i płacy.
Informujemy, że na chwilę obecną nie zostało podpisane porozumienie podwyżek wynagrodzeń, które mają obowiązywać w 2020 r. Drugie spotkanie negocjacyjne zaplanowane jest z pracodawcą na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 14.30.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie procesu podwyżkowego została wyłączona

Rozpoczęcie procesu podwyżkowego


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników, że na dzień 19 listopada 2019 r. zostało zaplanowane pierwsze spotkanie z pracodawcą dotyczące rozpoczęcia negocjacji podwyżkowych dla pracowników zatrudnionych z ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Strona związkowa pismem z 14 października br. wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia procesu podwyżkowego dla pracowników na 2020 rok.
O efektach rozmów negocjacyjnych będziemy informować za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Umowa na czas określony została wyłączona

Umowa na czas określony


W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy wątpliwości związane z umowami o pracę na czas określony (art. 25.1 Kodeksu Pracy).
Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę na czas określony jest to, ze zawiera się ją – co do zasady – na pewien z góry znany okres. Umowa na czas określony rozwiązuje się więc z nadejściem oznaczonego terminu, przy czym skutek ten następuje bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, w szczególności bez składania oświadczeń o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy. Jednocześnie ustawodawca stwarza możliwość rozwiązania umowy przed nadejściem oznaczonego terminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z art. 52 Kodeksu Pracy oraz za porozumieniem stron.
Obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie zawierają wymogu informowania pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas określony o możliwości “przedłużenia” zatrudnienia (zawarcia nowej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony). Pracodawca w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę na czas określony ma możliwość podziękowania pracownikowi za dotychczasową współpracę i wydania mu świadectwa pracy. Tylko jego dobrą wolą będzie więc powiadomienie podwładnego o tym, że umowa na czas określony nie zostanie przedłużona po jej zakończeniu.
Pracownik z kolei również nie musi powiadamiać pracodawcy o tym, że nie będzie chciał z nim przedłużyć umowę o pracę po zakończeniu okresu jej trwania. Nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli nie podpisze zaproponowanej mu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy wynikającego z wcześniej zawartej umowy terminowej.

Dział: Aktualności