Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 13 marca 2023 r. o godzinie 8.00 na zaproszenie Pracodawcy przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wzięli udział w spotkaniu stacjonarnym z Dyrekcją IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie bieżących kwestii dotyczących kalkulacji wypłaty nagrody rocznej dla pracowników za 2022 r., powołanie komisji odwoławczej na 2023 r. oraz postulaty płacowe przedstawione przez NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 20 lutego dotyczące m.in. wzrostu dodatku za przepracowaną każdą sobotę i niedzielę w systemie 4-zmianowym, wprowadzenia dodatku za pracę w systemie 2-zmianowym i zmian w naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Ponadto omówiono obecną sytuację ekonomiczną i stan zatrudnienia w zakładach.
Na wstępie spotkania Pracodawca wręczył stronie związkowej pismo w sprawie wypłaty rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego twierdząc, że z uwagi na sporny charakter sprawy odmawia uwzględnienia żądań NSZZ „Solidarność”. Pracodawca stwierdza, że porozumienie zrealizowane zostało zgodnie z tym, jaki był jego cel i wspólne ustalenia stron porozumienia – czytaj pismo otrzymane od Pracodawcy: LINK>>>. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” poinformowali Pracodawcę, że w dniu 6 marca br. zostało przesłane w tej sprawie pismo do OIP w Katowicach wraz z wykładnią prawną sporządzoną przez Zespół Prawny Komisji Krajowej z wnioskiem o zajęcie stosownego stanowiska w tej sprawie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Kobiet została wyłączona

Życzenia na Dzień Kobiet


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pismo Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do PIP w sprawie wysokości wypłaty nagrody rocznej została wyłączona

Pismo Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do PIP w sprawie wysokości wypłaty nagrody rocznej


W dniu 6 marca 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” działająca w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, realizując swój statutowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowisk w sprawach dotyczących interesów i praw pracowników, zwróciła się z wnioskiem do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach o dokonanie kontroli i zajęcia stanowiska mającego na celu wyjaśnienie, czy Pracodawca naruszył przepis zawarty w pkt. 5 porozumienia podwyżkowego zawartego w dniu 26 października 2022 r., które zakończyło spór zbiorowy wszczęty w dniu 24 sierpnia 2022 r. oraz spór zbiorowy wszczęty w dniu 7 kwietnia 2022 r.
Pracodawca zgodnie z podpisanym porozumieniem zobowiązał się do wypłaty pracownikom nagrody rocznej do dnia 15 lutego 2023 r. w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracodawca działając w sposób umyślny dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec Pracownika, wynikającego z niewywiązania się z obowiązku realizacji tego punktu porozumienia podwyżkowego. Pracownicy otrzymując wypłatę nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego (a powinni otrzymać nagrodę roczną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za 2022 r.) zostali pozbawieni dodatkowych środków finansowych, które powinni otrzymać z mocy zapisu pkt. 5 porozumienia podwyżkowego. W myśl obowiązujących przepisów różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika stanowi znaczącą stratę w osiąganym przez pracownika wynagrodzeniem netto.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności