Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowa tabela świadczeń z ZFŚS została wyłączona

Nowa tabela świadczeń z ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, że został podpisany aneks do Regulaminu ZFŚS wraz z nową tabelą wysokości świadczeń oraz zmienionymi granicami dochodów, które będą obowiązywały od dnia 1 maja 2020 r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów.
Tabela dostępna w zakładce Strefa związkowca (link).
Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostanie dokonany przelew nagrody rocznej za 2019 r. Zgodnie z obowiązującym zapisem z Regulaminu Wynagradzania nagrodę roczną otrzymają wszyscy pracownicy oraz byli pracownicy, którzy przynajmniej przez 3 miesiące pozostawali w zatrudnieniu oraz otrzymywali wynagrodzenie w roku ubiegłym, z wyjątkiem pracowników zwolnionych dyscyplinarnie oraz z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne AD 2020 została wyłączona

Życzenia Wielkanocne AD 2020


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące Tarczy antykryzysowej została wyłączona

Spotkanie dotyczące Tarczy antykryzysowej


W dniu 6 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Spotkanie dotyczyło podpisania porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 63.
W wyniku podpisanego porozumienia na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 7 kwietnia do 6 lipca br. pracownicy produkcji oraz pracownicy działów pomocniczych są objęci przestojem ekonomicznym i zostanie im wypłacone wynagrodzenie obniżone o 5%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracownika.
Pracownicy działów nieprodukcyjnych łącznie z kierownictwem i menedżmentem zostają objęci na okres trzech miesięcy obniżeniem wymiaru czasu pracy o 20%. Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy, obniża się wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności