Konferencja Select Committee ERZ ZF


W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W konferencji uczestniczył przedstawiciel NSZZ “Solidarność” ZF ASP w Częstochowie reprezentujący polskie zakłady ZF.
Podczas konferencji przedstawiciele zakładów z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Polski przedstawili obecną sytuację gospodarczą zakładów ZF w Europie spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej WABCO.
Członkowie Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF ze zdziwieniem przyjęli do wiadomości fakt podania do publicznej wiadomości przez Zarząd ZF informacji o podjęciu działań zmierzających do restrukturyzacji zakładów i zmniejszenia stanu zatrudnienia do roku 2025 o około 15 000 pracowników, z czego około połowy, tj. 7,5 tys., pracowników z niemieckich zakładów ZF, bez jakichkolwiek rozmów i uzgodnień z przedstawicielami pracowników zrzeszonymi w Europejskiej Radzie Pracowników ZF Group. Select Committee zdecydowanie sprzeciwia się tego typu działaniom ze strony Zarządu ZF.
Biorąc pod uwagę priorytet utrzymania miejsc pracowników etatowych we wszystkich zakładach ZF w Europie przedstawiciele Select Committee postanowili przyjąć rezolucję, która po zaakceptowaniu przez wszystkich członków SC ERZ zostanie niezwłocznie przesłana do Zarządu ZF Group. W przyjętej rezolucji jest m.in.:
– Stanowczy sprzeciw wykorzystywania obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 do działań Zarządu ZF zmierzających do restrukturyzacji i zmniejszenia zatrudnienia
– Pociąganie do odpowiedzialności menedżmentu za podejmowanie złych i błędnych decyzji narażających zakłady ZF na straty i koszty
– Zobowiązanie Zarządu ZF do niezwłocznego podjęcia z członkami SC ERZ oraz organizacjami związkowymi w poszczególnych krajach w Europie rozmów mających na celu wypracowanie wspólnych uzgodnień dla chronienia miejsc pracy dla pracowników etatowych ZF
– Zobowiązanie Zarządu ZF do uczestnictwa swoich przedstawicieli w posiedzeniach SC ERZ oraz informowania z dużym wyprzedzeniem ERZ o podejmowanych działaniach w celu ich zaopiniowania.
Wkrótce opublikujemy podjętą dziś rezolucję SC ERZ adresowaną do Zarządu ZF.

Umieszczony w Aktualności

« »