Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 20 maja 2020 r. odbyło się przełożone spotkanie zaplanowane wcześniej na dzień 28 maja br. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawiciele Rady Pracowników.
Na wstępie spotkania Dyrekcja zwróciła się do strony społecznej o nieinformowanie na obecnym etapie pracowników o kwestiach dotyczących wprowadzenia ewentualnych założeń i rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę. Mają one być wspólnie omawiane w kontekście dialogu w celu wypracowania odpowiednich uzgodnień związanych z obecną trudną sytuacją ekonomiczną zakładów spowodowaną trwającą pandemią COVID-19 i znaczącym spadkiem zamówień ze strony koncernów samochodowych. Zdaniem Pracodawcy przekazywanie pracownikom informacji, które w obecnym czasie są dopiero przedstawiane, analizowane i omawiane ze stroną związkową i nie są jeszcze uzgodnione, mija się z celem i może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień.
Dyrekcje IRS i SBS przedstawiły obecną sytuację biznesową zakładów oraz działania zmierzające do zabezpieczenia przed zagrożeniem pracowników przed COVID-19 i dalsze perspektywy, jakie stoją przed zakładami ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. W zakładzie poduszek powietrznych w maju w 22 i 23 tygodniu roku przewiduje się zapewnienie pracy dla około 800 osób, praktycznie na pierwszej zmianie. W systemie dwuzmianowym pracuje dziennie kilkudziesięciu pracowników produkcji. Na dwóch liniach produkcja będzie odbywać się w systemie trzyzmianowym. Na chwilę obecną są plany produkcyjne, które prawdopodobnie zapewnią w czerwcu pracę dla około 1000 pracowników. W zakładzie pasów obecnie realizuje się 30% zakładanych planów produkcyjnych. W czerwcu i lipcu zakładana jest realizacja planów na poziomie 60-65% w porównaniu do zakładanych. Praca wykonywana jest praktycznie w systemie jednozmianowym. W systemie dwuzmianowym pracuje około 70 pracowników, zakład pracuje bez nocnej zmiany. Uruchomienie nocnej zmiany dla pracowników może nastąpić prawdopodobnie w połowie czerwca na nowych uruchomieniach linii VW.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia pracy dla pracowników w najbliższych miesiącach Pracodawca prawdopodobnie będzie musiał zrezygnować z pracowników, którzy posiadają w tym okresie umowy o pracę na czas określony. Zarząd ZF zobowiązał Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie do opracowania i wdrożenia odpowiednich planów mających na celu ograniczenie i redukcję kosztów finansowych, które są znacząco wyższe w stosunku do planowanej produkcji i sprzedaży. Taki wstępny wachlarz działań został już opracowany i przedstawiony na dzisiejszym spotkaniu stronie społecznej. Zdaniem Dyrekcji takie działania, które mogą pomóc w utrzymaniu miejsc pracy, muszą być wdrożone w jak najszybszym czasie.
Strona społeczna zwróciła się z wnioskiem do Pracodawcy o organizowanie cyklicznych spotkań w celu monitorowania na bieżąco nadzwyczajnej sytuacji w branży motoryzacyjnej związanej z panującą pandemią COVID-19 i jednoczesnym spadkiem zamówień i produkcji w naszych zakładach. Spotkania mają dotyczyć wypracowania i podejmowania wspólnych działań zmierzających do jak najszybszego rozwiązania problemów mogących mieć wpływ na stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF ASP w Częstochowie. Informujemy, że na dzisiejszym spotkaniu w powyższej sprawie pomiędzy Dyrekcją i stroną związkową nie doszło do żadnych uzgodnień, nie zostały podpisane również żadne nowe porozumienia.

Umieszczony w Aktualności

« »