Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się w formie on-line robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR ZF ASP.
Tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących Zakładu Poduszek Powietrznych. Omówiono m.in. sprawy związane z obecnym stanem zatrudnienia, wysoką absencją chorobową, prognozowane plany produkcyjne na koniec roku i początek 2021 r., ostatnie zmiany harmonogramu czasu pracy w trwającym okresie rozliczeniowym, ograniczanie pracy na nocnych zmianach do minimum oraz zagadnienia związane z wysokim poziomem nadgodzin i wypłacanymi w związku z tym dodatkowymi nagrodami. Strona związkowa ponownie przedstawiła Dyrekcji Zakładu poduszek powietrznych otrzymywane od pracowników zastrzeżenia dotyczące nagłych nieoczekiwanych zmian harmonogramu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego na niekorzyść pracowników, nadmierne obciążanie pracowników świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych i brak rotacji wśród pracowników, którzy obecnie nie świadczą pracy na nocnej zmianie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Spotkanie w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS na 2021 r. W spotkaniu uczestniczył także Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF ASP.
Na wstępie spotkania strona związkowa przedstawiła Dyrekcji IRS zgłaszane przez pracowników do Komisji Zakładowej uwagi i zastrzeżenia dotyczące zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, braku uczciwej i rzetelnej rotacji pomiędzy pracownikami do świadczenia pracy na nocnych zmianach oraz inne uwagi związane z organizacją pracy i zarządzaniem zakładem.
Dyrektor IRS po wysłuchaniu przedstawionych informacji zarzucił NSZZ “Solidarność” ingerowanie w kompetencje należące do Dyrekcji, wręcz przeszkadzanie i utrudnianie działalności zakładu. Zdaniem Dyrekcji IRS wszystkie działania w trudnym okresie związanym z trwającą pandemią podejmowane są dla dobra wszystkich pracowników, zakładu i inwestora. Niezrozumienie przez stronę związkową tak trudnej sytuacji ekonomicznej i biznesowej, w jakiej obecnie znajduje się zakład, jest dla Dyrekcji wielkim rozczarowaniem. W tak trudnym okresie strona związkowa powinna się wykazać – zdaniem Dyrektora IRS – dodatkowym wsparciem dla Dyrekcji IRS w relacjach z pracownikami i rozumieniu podejmowanych działań dla lepszego funkcjonowania i przetrwania zakładu.
Rozmowy strony związkowej z Dyrekcją IRS dotyczące wprowadzenia oczekiwanych przez pracowników zasad organizacji pracy i zarządzania na podobnym poziomie jak w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa nie przyniosły pożądanych rezultatów. W związku z brakiem zrozumienia uzasadnionych oczekiwań pracowników ze strony Dyrekcji IRS, NSZZ “Solidarność” w najbliższym czasie rozważy możliwość wystąpienia wobec Pracodawcy z inicjatywą zmiany okresu rozliczeniowego na jednomiesięczny, wprowadzenia limitu nadgodzin na zasadach obowiązujących w Kodeksie Pracy oraz sporządzania planów urlopowych do końca stycznia danego roku kalendarzowego.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


23 listopada 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR ZF ASP. Tematem spotkania było przekazanie przez stronę związkową uwag i opinii wobec działań Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych dotyczących zmiany harmonogramu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego oraz nadmierne obciążenie pracowników świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych i braku nocnej zmiany na niektórych liniach produkcyjnych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności