Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja o zwolnieniach grupowych została wyłączona

Informacja o zwolnieniach grupowych


W dniu 9 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zawiadomienia dostarczonego Komisji Zakładowej o rozpoczęciu przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych oraz podpisanie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów pracowników do zwolnienia.
Podczas spotkania strona związkowa zwróciła się z inicjatywą do Pracodawcy o uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Dyrekcja HR zobowiązała stronę społeczną do przedstawienia w dniu 10 czerwca projektu takiego PDO, który po przeanalizowaniu będzie konsultowany na następnym spotkaniu zaplanowanym na dzień 16 czerwca. 10 czerwca projekt PDO został przesłany Pracodawcy.
Podczas spotkania w dniu 9 czerwca nie zostały uzgodnione i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów kwalifikacji pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień oraz terminów dokonywania wypowiedzeń. Dyrekcja HR została powiadomiona, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróci się do Zarządu ZF o podjęcie decyzji o zaprzestaniu wprowadzania zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy zatrudnieni na linii produkcyjnej nr 37032 będą wykonywać pracę w systemie czterozmianowym w okresie od 12 czerwca do końca sierpnia br. Obejmie to grupę 16 pracowników produkcji oraz 4 pracowników z DUR. Pracownicy ci zgodnie z obowiązującym porozumieniem otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za każdą sobotę i niedzielę przepracowaną w tym systemie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć została wyłączona

ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć


W dniu 4 czerwca 2020 r. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie wręczyła Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zawiadomienie o rozpoczęciu procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które planowane są na III kwartał 2020 roku i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary).
Zdaniem Pracodawcy przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Każdy z pracowników otrzymał list od Pracodawcy z wyjaśnieniem podjęcia takich działań.
NSZZ “Solidarność” podejmie odpowiednie działania wobec Pracodawcy przysługujące prawem stronie społecznej i jednocześnie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19, trwającą raptem 3 miesiące, do działań Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie i Zarządu ZF zmierzających do zmniejszenia zatrudnienia w naszych zakładach. Zadaniem wszystkich central związkowych oraz ERZ jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Zarządem ZF w celu chronienia miejsc pracy dla pracowników etatowych ZF.
Co trzeba wiedzieć o zwolnieniach grupowych
Zwolnienia grupowe regulują zapisy Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 192)
Pracodawca jest obowiązany skonsultować z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia
Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych powinno zostać zawarte między pracodawcą a związkiem zawodowym w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia złożenia przez pracodawcę zawiadomienia do związku
W porozumieniu określa się m.in.: liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru pracowników do zwolnienia, kolejność zwolnień oraz terminy dokonywania wypowiedzeń
W razie zawarcia porozumienia przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy nie stosuje się art. 38 KP
W przypadku niezawarcia porozumienia pracodawca przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy jest zobligowany stosować indywidualną procedurę konsultacyjną zgodnie z trybem określonym w art. 38 KP
Pracodawca – po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po wydaniu regulaminu – zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia
Organizacje związkowe maja prawo przedstawić w urzędzie pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia
W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić w pierwszej kolejności pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik w ciągu roku zgłosi taki zamiar (pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia)
Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji dotyczącej zwolnień grupowych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyło się następne planowe spotkanie dotyczące monitorowania bieżącej sytuacji biznesowej i dalszych perspektyw dla zakładów ZF ASP w Częstochowie związanych z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wraz z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawicielami Rady Pracowników. Omówiono treść pisma członków Zarządu ZF Group, które zostało skierowane do wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF. Według Zarządu ZF z dzisiejszej perspektywy do 2025 roku należy dostosować możliwości produkcyjne w zakładach ZF na całym świecie i zmniejszyć zatrudnienie o 12 000 do 15 000 osób, z czego około połowę w niemieckich zakładach.
Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej informację dotyczącą obecnego stanu zatrudnionych pracowników. W zakładzie poduszek powietrznych w czerwcu przewiduje się zapewnienie pracy dla około 1 300 osób. Bez pracy w dalszym ciągu pozostaje około 600 osób. W maju br. w zakładzie IRS nie zostało przedłużonych umów o pracę na czas określony dla 61 pracowników. W zakładzie pasów obecnie realizuje się 60-65% zakładanych planów produkcyjnych. Bez pracy pozostaje około 450 osób. W maju br. w zakładzie SBS nie przedłużono umów na czas określony dla 30 pracowników. W obu zakładach w maju przedłużono umowy o pracę dla kilkunastu osób. Jak zawsze o przedłużeniu umowy decyduje ocena i kwalifikacje pracownika.
W związku z tak dramatyczną sytuacją i nadmiernym stanem zatrudnienia w stosunku do planowanej produkcji i sprzedaży Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła decyzję o uruchomieniu procesu dotyczącego zwolnień grupowych. W zawiadomieniu pracodawcy skierowanym do NSZZ “Solidarność” mowa o zamiarze dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które będą się odbywały w III kwartale 2020 r. i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary). Przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Szczegółowy regulamin zwolnień grupowych zostanie w ciągu najbliższych 20 dni przedstawiony stronie związkowej. Wszystko to jest konieczne, zdaniem Dyrekcji, aby zabezpieczyć ZF ASP w Częstochowie w dłuższej perspektywie i dostosować zakłady do nowej rzeczywistości gospodarczej. Zostały już wyznaczone konkretne cele kosztowe na rok 2020, i aby je osiągnąć będą ograniczane wydatki, na przykład poprzez ograniczanie inwestycji, odwoływanie i odraczanie projektów, dalsze egzekwowanie bardzo restrykcyjnej polityki zatrudniania i zastępowania pracowników, a także poprzez ograniczenia dotyczące podróży służbowych i innych podobnych wydatków.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności