Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spór zbiorowy dotyczący waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń została wyłączona

Spór zbiorowy dotyczący waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że w dniu 14 października 2022 r. związki zawodowe działające w ZF ASP Poland w Częstochowie przesłały Pracodawcy informację o niewyrażeniu zgody na podpisanie porozumienia podwyżkowego w wersji przedstawionej przez Dyrekcję IRS i SBS podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 13 października.
Działając jednocześnie w dobrej wierze i dążąc do jak najszybszego porozumienia i zakończenia sporów zbiorowych, które zapewniłoby osiągnięcie spokoju społecznego na naszych zakładach oraz jednocześnie spełniłyby oczekiwania Pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń, strona społeczna przesłała w dniu 14 października opracowaną wersję projektu porozumienia do akceptacji przez Pracodawcę. Do pracodawcy został przesłany wniosek – w przypadku braku akceptacji i niepodpisania przesłanego projektu porozumienia – o niezwłoczne zaplanowanie i zorganizowanie w toczącym się sporze zbiorowym spotkania na etapie mediacji z udziałem wskazanego przez Ministra mediatora Dariusza Salamona.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego została wyłączona

Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego


W dniu 13 października 2022 r. odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Dyrekcją IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie w sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń na 2023 r.
Podczas przeprowadzonych rozmów strona związkowa oświadczyła ponownie Pracodawcy, że przedstawiona na spotkaniu w dniu 22 września propozycja zapisów do porozumienia podwyżkowego jest nie do zaakceptowania. Strona społeczna przedstawiła swoje uwagi i zastrzeżenia co do wypłacanej wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz wyznaczania w harmonogramie pracy sobót jako dni roboczych. Jednocześnie przedstawiono Pracodawcy nowe propozycje wzrostu waloryzacji płac za 2022 r.
Pracodawca przedstawił stronie związkowej nowe propozycje względem zawartych w protokole rozbieżności: wzrost od dnia 1 stycznia 2023 r. kwoty bazowej dla pracowników w wysokości 400 zł brutto oraz wzrost bonusu do wysokości 3500 zł wypłaconego w kwocie 2000 zł w listopadzie oraz po 500 zł w marcu, kwietniu i maju 2023 r. Pozostałe propozycje dotyczące wypłaty nagrody rocznej, wprowadzenia 5% premii do stawki oraz wzrostu wysokości nagrody jubileuszowej pozostają bez zmian. Strona związkowa oświadczyła, że po przeprowadzeniu analizy przedstawionej propozycji i uzgodnienia wspólnego stanowiska przedstawi Pracodawcy odpowiedź najpóźniej do dnia 14 października br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wskazanie mediatora w sporze przez Ministerstwo została wyłączona

Wskazanie mediatora w sporze przez Ministerstwo


Informujemy, że na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz.123) do przeprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników ZF Polska i Międzyzakładową Organizacją Związkową OPZZ Konfederacja Pracy a ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. Częstochowa Seatbelt Plant (Main) i Automotive Systems Poland sp. z o.o. Częstochowa Airbag Plant (Main) – jako pracodawcą, decyzją ministra właściwego do spraw pracy, został wskazany mediator Dariusz Salamon.
Jednocześnie przypominamy, że na dzień 13 października 2022 r. godz. 10.00 zostało zaplanowane trzecie spotkanie negocjacyjne w trwającym sporze zbiorowym, dotyczącym wzrostu wynagrodzeń na 2023 r. Spotkanie zostało uzgodnione przez strony sporu zbiorowego jeszcze bez udziału mediatora.
W przypadku niepodpisania porozumienia na spotkaniu w dniu 13 października będzie prowadzone postępowanie mediacyjne w zakresie przedmiotu sporu, zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy. Termin i warunki prowadzenia postępowania mediacyjnego zostaną ustalone przez mediatora bezpośrednio ze stronami sporu.

Dział: Aktualności