Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy została wyłączona

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy


W dniu 26 kwietnia 2023 r. zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach IRS i SBS w ZF ASP przeprowadzona na wniosek NSZZ ,,Solidarność”.
Przedmiotem kontroli było zajęcie stanowiska w sprawie wypłaty nagrody rocznej zawartej w porozumieniu podwyżkowym z dnia 26 października 2022 r., planowanie urlopów wypoczynkowych, stałe podnoszenie celów produkcyjnych oraz zasadność wprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Conperio. Obecnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” jako strona oczekuje na otrzymanie protokołu pokontrolnego, aby przystąpić do rozmów z Dyrekcją i wspólnie omówić zagadnienia, które podlegały kontroli Inspektora PIP.
O wynikach kontroli poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika w 2023 r. została wyłączona

Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika w 2023 r.


W dniu 24 kwietnia 2023 r. komisja ZFŚS podjęła decyzję dotyczącą wzrostu świadczenia związanego z urlopem i wypoczynkiem pracownika dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie o 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt).
W związku z powyższym w zależności od dochodu na członka rodziny świadczenia związane z urlopem i wypoczynkiem pracownika będą następujące:
1) dochód do 1000 zł – świadczenie: 2250 zł
2) powyżej 1000 zł do 1500 zł – świadczenie: 1860 zł
3) powyżej 1500 zł do 2000 zł – świadczenie: 1810 zł
4) dochód powyżej 2000 zł – świadczenie: 1760 zł.
Jednocześnie informujemy, że wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika wynika z nadwyżki ze środków pozostałych w ZFŚS w 2022 r. i wysokości tych świadczeń będą obowiązywać do wniosków urlopowych złożonych w 2023 r. Ponadto informujemy, że obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku z ZFŚS wynosi 2000 zł. Pozostałe świadczenia przysługujące z ZFŚS na podstawie obowiązującego Regulaminu pozostają bez zmian.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS w ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS w ZF ASP


W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyło się wcześniej zaplanowane spotkanie Dyrekcji Zakładu poduszek powietrznych i Zakładu pasów bezpieczeństwa z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie dotyczyło dalszych rozmów w celu wypracowania i uzgodnienia z Pracodawcą dodatku dla pracowników świadczących pracę tylko w systemie dwuzmianowym, zwiększenie wysokości dodatku za pracę w każdą sobotę i niedzielę w systemie 4-zmianowym oraz w związku z panującą w dalszym ciągu znaczącą inflacją wprowadzenie waloryzacji wynagrodzeń na 2023 r., która byłaby rekompensatą dla pracowników w związku z realnym spadkiem wartości nabywczej osiąganego wynagrodzenia.
Strona związkowa przedstawiła także Pracodawcy uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonych balansowań na liniach produkcyjnych w celu podniesienia wydajności w zakładzie IRS oraz wprowadzenie kontroli zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych przez firmę Conperio. Zdaniem NSZZ „Solidarność” każda nieprawidłowość podczas kontroli przez przedstawicieli firmy Conperio będzie na bieżąco monitowana i wyjaśniana w HR oraz u Prezesa Conperio.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności