Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ocena pracownika została wyłączona

Ocena pracownika


Na spotkaniu w dniu 22 listopada 2018 r. strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o wyjaśnienie wytycznych skierowanych do liderów, które mają służyć jako “udogodnienia” przy ocenie pracownika.
W wytycznych tych zawarte są m.in. następujące zwroty: – usprawiedliwiona nieobecność pomimo prawnego wymogu, która została wykorzystana bez uprzedzenia i z zaskoczenia; – opieka na dziecko nieuzgodniona, wymuszona; – urlop na telefon z premedytacją, pomimo odmowy lidera i przedstawienia aktualnej sytuacji, – brak informacji o zwolnieniu lekarskim w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia nieobecności lub brak informacji o kontynuacji zwolnienia.
Członkowie Komisji Zakładowej stanowczo sprzeciwiają się wprowadzaniem tego rodzaju praktyk przez pracodawcę. Zarówno opieka na dziecko (art. 188 KP) oraz urlop na żądanie (art. 167 KP) są przywilejem pracownika i nie należy ich w jakikolwiek sposób łączyć z oceną pracownika. Również zwolnienie lekarskie jest przywilejem pracownika; obecnie wypisywane są już e-zwolnienia i pracodawca na bieżąco jest informowany, który z pracowników udał się na zwolnienie lekarskie. Ponadto nasuwa się pytanie: w jaki sposób pracownik dopiero udając się do lekarza może wiedzieć, ile dni będzie przebywał na zwolnieniu do czasu, gdy wyzdrowieje i będzie w pełni sił gotów do powrotu do pracy? Pracodawca wspólnie także ze stroną społeczną wielokrotnie już informował tych pracowników, którzy wiedzą o dłuższym pobycie na zwolnieniu związanym z chorobą lub operacją, że mogą to zgłaszać swoim przełożonym, by uniknąć zwolnień z art. 53 KP.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” wspólnie z działem HR w 2017 roku uzgodniła kryteria i wskazówki dotyczące oceny pracownika i żadne dodatkowe instrukcje nie zostały przedstawione stronie związkowej.
Dyrekcja przedstawiła swoje zastrzeżenia co do nadużyć ze strony pracowników dotyczących wykorzystywania urlopów na telefon, opieki lub zwolnień lekarskich. NSZZ “Solidarność” nie akceptuje stanowiska pracodawcy w tej sprawie i jednocześnie zwraca się do Dyrekcji o natychmiastowe zaprzestanie realizacji wspomnianych wytycznych, które mogą mieć ujemny wpływ na obiektywną ocenę pracownika lub nawet doprowadzić do nadużyć.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (3) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (3)


W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
Podczas spotkania Dyrekcja podtrzymała wcześniejszą propozycję wzrost wynagrodzeń dzielonych na dwie części, tj. wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto. W przypadku zaakceptowania przez NSZZ “Solidarność” tej propozycji Dyrekcja przedstawiła dodatkowo alternatywną propozycje dla wprowadzenia nagrody jubileuszowej dla pracowników, polegającą na dodatkowej podwyżce stawki zasadniczej dla pracowników, którzy w 2019 roku będą mieli 15 lat pracy w ZF TRW w kwocie 10 zł, 20 lat pracy – 15 zł, 25 lat – 20 zł, 30 lat – 25 zł oraz 35 lat pracy – 30 zł brutto do stawki. Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest niezmienne: minimalny wzrost stawki zasadniczej porównywalny do poziomu wysokości podwyżki w 2018 r. oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Strona społeczna na dalszym etapie negocjacji rozważy wprowadzenie wysokości nagrody jubileuszowej kwotowo. Na chwilę obecną stanowiska Dyrekcji i NSZZ “Solidarność” nie doprowadziły do wypracowania kompromisowego porozumienia. Strony zadeklarowały chęć prowadzenia dalszych rozmów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne dla związkowców została wyłączona

Upominki świąteczne dla związkowców


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie otrzymają zgodnie z przyjętym regulaminem zapomogi bezzwrotne w postaci upominków świątecznych.
Upominki można odbierać w terminie od 26 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. w siedzibie Komisji Zakładowej pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33 lub podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” warunkiem otrzymania upominku jest aktualne członkostwo w Związku oraz wstąpienie w szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do dnia 30 września 2018 r.

Dział: Aktualności