Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania SPÓR ZBIOROWY: Żądania Organizacji Zakładowej została wyłączona

SPÓR ZBIOROWY: Żądania Organizacji Zakładowej


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Referendum strajkowe a deklaracja pracodawcy została wyłączona

Referendum strajkowe a deklaracja pracodawcy


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że w dniu 3 stycznia br. NSZZ “Solidarność” weszła w spór zbiorowy z pracodawcą dotyczący następujących żądań:
1) wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na poziomie 400 zł. brutto do stawki zasadniczej, dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. do Regulaminu Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia 14 lutego 2018 r. zasad przyznawania i wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W dniu 1 lutego br. pracodawca zwrócił się z ogłoszeniem do pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 opisując przebieg negocjacji ze stroną związkową oraz zaproponowany wzrost budżetu wynagrodzeń zasadniczych pracowników produkcji o 8,61%, na co składają się:
– 210 zł brutto – kwota bazowa podwyżki
– 240 zł brutto nowej premii frekwencyjnej płatnej co pół roku (w przeliczeniu 40 zł miesięcznie) dla osób ze 100% obecnością (w sumie 480 zł na rok). Dotychczasowa premia frekwencyjna 200 zł pozostaje bez zmian
– nagrody jubileuszowe 2000 zł brutto za 20 lat pracy i 2500 zł brutto za 25 lat pracy.
Dyrekcja przedstawiła także informację, że w innych zakładach TRW w Polsce zostały podpisane już porozumienia podwyżkowe na poziomie 7%.
W związku z powyższym Komisja Zakładowa informuje, że przedstawione porównanie nie odzwierciedla całkowicie wysokości tych podwyżek. Przedstawiamy poniżej, jakie podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji zostały z dniem 18 grudnia 2018 r. podpisane w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice i TRW Bielsko-Biała:

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Udział w referendum strajkowym została wyłączona

Udział w referendum strajkowym


W związku z brakiem uzgodnienia i podpisania porozumienia podwyżkowego dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na 2019 rok w toczącym się sporze zbiorowym, po podpisaniu w dniu 30 stycznia br. protokołu rozbieżności, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w dniach 4-15 lutego br. przeprowadzi referendum strajkowe w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Referendum odbędzie się podczas przerw oraz na przełomie zmian na stołówkach zakładowych.
Uprawnionymi osobami do udziału w referendum strajkowym są wszyscy pracownicy zatrudnieni w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wskazani na otrzymanej od pracodawcy liście pracowników. Udział w referendum jest dobrowolny. Każdy uczestnik, by wziąć udział w głosowaniu musi posiadać swój identyfikator pracownika (lub dokument stwierdzający tożsamość). Zgodnie z podjętą Uchwałą Komisji Zakładowej osobami upoważnionymi do dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum są członkowie Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych uzależnia możliwość rozpoczęcia strajku od zgody większości pracowników. Wybory są tajne, a pracownicy oddają głos na przygotowanych wcześniej kartach do głosowania. Po oddaniu głosu wrzucają kartę do urny, a specjalna komisja zlicza głosy. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego referendum jest tajna i jest własnością NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Pracodawca nie może żądać dostępu i wglądu w dokumentację referendalną. Organizacja związkowa może przeprowadzić strajk pod warunkiem, iż uzyska poparcie większości pracowników przy udziale w głosowaniu co najmniej 50 proc. załogi.

Dział: Aktualności