Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Organizacja czasu pracy w IRS (2) została wyłączona

Organizacja czasu pracy w IRS (2)


Komisja Zakładowa otrzymuje informacje od pracowników produkcji, że liderzy produkcji w zakładzie poduszek powietrznych nakazują swoim pracownikom wypisywanie urlopów bezpłatnych lub wniosków o wyjścia prywatne w dniach 20 i 21 grudnia br. Przekaz liderów dla nich jest jasny i czytelny, mają to zrobić – innego rozwiązania dla pracowników produkcji rzekomo nie ma.
W tej sprawie Komisja Zakładowa otrzymała zapewnienie ze strony Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych, że nie będzie żadnych sytuacji przymuszania i wywierania jakiejkolwiek presji na pracowników produkcji, a pracownicy muszą osobiście i dobrowolnie sami wyrazić taką zgodę.
Jednak z uzyskiwanych informacji wynika, że na liniach produkcyjnych dzieje się to w inny sposób, co tylko potwierdza przekonanie wśród załogi, że nie można w tym przypadku wierzyć w zapewniania Dyrekcji. W związku z powyższym Komisja Zakładowa w dniu 12 grudnia br. zwróciła się do Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych o natychmiastowe zaprzestanie takich działań wobec pracowników produkcji.
Informujemy, że w przypadku otrzymywania dalszych tego rodzaju informacji Komisja Zakładowa zwróci się do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz Zarządu ZF o wyjaśnienie tych okoliczności mających znamiona naruszania prawa pracy. Jednocześnie Komisja Zakładowa przypomniała w swoim stanowisku Dyrekcji, że zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy na 2018 r. pracownicy zostali zobowiązani do pozostawienia 5 dni urlopu wypoczynkowego na przerwę świąteczno-noworoczną. W przypadku braku zapewnienia pracy dla pracownika z winy leżącej po stronie pracodawcy, pracownikowi należy się wynagrodzenie tzw. postojowe.
Nie można w jakikolwiek sposób zmuszać pracownika lub go nakłaniać do wzięcia urlopu bezpłatnego lub wyjścia prywatnego, które zdaniem pracodawcy można odrobić w późniejszym okresie pracując po 12 godzin. Zdaniem Komisji Zakładowej jest to naruszenie praw pracowniczych i takie działania nie są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE została wyłączona

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (4) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (4)


W dniu 7 grudnia 2048 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nagród jubileuszowych na zasadach, które obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice, tzn. pierwsza nagroda jubileuszowa będzie obowiązywać za przepracowane 20 lat (proponowana wysokość kwotowa 1 000 zł brutto), a następne wypłacane w cyklach co pięć lat, zwiększając wysokość nagrody o kolejne 500 zł brutto, przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez NSZZ “Solidarność” wzrostu wynagrodzeń dzielonych na dwie części tj. wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” nie zaakceptował propozycji Dyrekcji. Strona związkowa może rozważyć wprowadzenie nagród jubileuszowych na zasadach jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice, czyli pierwsza wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi po przepracowaniu 20 lat, jednak w wysokości kwotowej nie mniejszej niż 2 000 zł brutto, a następne wypłacane będą w cyklach co pięć lat zwiększając wysokość nagrody o kolejne 500 zł brutto przy minimalnym wzroście stawki zasadniczej od 1 stycznia 2019 r. porównywalnym do poziomu wysokości podwyżki w 2018 r. W odpowiedzi na takie stanowisko strony związkowej Dyrekcja zaproponowała, że może rozważyć wprowadzenie nagrody jubileuszowej zgodnie z tymi propozycjami, w przypadku zaakceptowania wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 50 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 100 złotych brutto.
Strona społeczna przedstawiła oczekiwania pracowników związane ze wzrostem wynagrodzeń na 2019 r., które w znacznym stopniu odbiegają od zaproponowanych przez pracodawcę. Strony uzgodniły następne spotkanie na dzień 14 grudnia br. Na chwilę obecną stanowiska Dyrekcji i NSZZ “Solidarność” nie doprowadziły do wypracowania kompromisowego porozumienia.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności