Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć została wyłączona

ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć


W dniu 4 czerwca 2020 r. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie wręczyła Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zawiadomienie o rozpoczęciu procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które planowane są na III kwartał 2020 roku i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary).
Zdaniem Pracodawcy przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Każdy z pracowników otrzymał list od Pracodawcy z wyjaśnieniem podjęcia takich działań.
NSZZ “Solidarność” podejmie odpowiednie działania wobec Pracodawcy przysługujące prawem stronie społecznej i jednocześnie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19, trwającą raptem 3 miesiące, do działań Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie i Zarządu ZF zmierzających do zmniejszenia zatrudnienia w naszych zakładach. Zadaniem wszystkich central związkowych oraz ERZ jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Zarządem ZF w celu chronienia miejsc pracy dla pracowników etatowych ZF.
Co trzeba wiedzieć o zwolnieniach grupowych
Zwolnienia grupowe regulują zapisy Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 192)
Pracodawca jest obowiązany skonsultować z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia
Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych powinno zostać zawarte między pracodawcą a związkiem zawodowym w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia złożenia przez pracodawcę zawiadomienia do związku
W porozumieniu określa się m.in.: liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru pracowników do zwolnienia, kolejność zwolnień oraz terminy dokonywania wypowiedzeń
W razie zawarcia porozumienia przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy nie stosuje się art. 38 KP
W przypadku niezawarcia porozumienia pracodawca przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy jest zobligowany stosować indywidualną procedurę konsultacyjną zgodnie z trybem określonym w art. 38 KP
Pracodawca – po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po wydaniu regulaminu – zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia
Organizacje związkowe maja prawo przedstawić w urzędzie pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia
W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić w pierwszej kolejności pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik w ciągu roku zgłosi taki zamiar (pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia)
Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji dotyczącej zwolnień grupowych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 4 czerwca 2020 r. odbyło się następne planowe spotkanie dotyczące monitorowania bieżącej sytuacji biznesowej i dalszych perspektyw dla zakładów ZF ASP w Częstochowie związanych z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wraz z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawicielami Rady Pracowników. Omówiono treść pisma członków Zarządu ZF Group, które zostało skierowane do wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF. Według Zarządu ZF z dzisiejszej perspektywy do 2025 roku należy dostosować możliwości produkcyjne w zakładach ZF na całym świecie i zmniejszyć zatrudnienie o 12 000 do 15 000 osób, z czego około połowę w niemieckich zakładach.
Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej informację dotyczącą obecnego stanu zatrudnionych pracowników. W zakładzie poduszek powietrznych w czerwcu przewiduje się zapewnienie pracy dla około 1 300 osób. Bez pracy w dalszym ciągu pozostaje około 600 osób. W maju br. w zakładzie IRS nie zostało przedłużonych umów o pracę na czas określony dla 61 pracowników. W zakładzie pasów obecnie realizuje się 60-65% zakładanych planów produkcyjnych. Bez pracy pozostaje około 450 osób. W maju br. w zakładzie SBS nie przedłużono umów na czas określony dla 30 pracowników. W obu zakładach w maju przedłużono umowy o pracę dla kilkunastu osób. Jak zawsze o przedłużeniu umowy decyduje ocena i kwalifikacje pracownika.
W związku z tak dramatyczną sytuacją i nadmiernym stanem zatrudnienia w stosunku do planowanej produkcji i sprzedaży Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie podjęła decyzję o uruchomieniu procesu dotyczącego zwolnień grupowych. W zawiadomieniu pracodawcy skierowanym do NSZZ “Solidarność” mowa o zamiarze dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które będą się odbywały w III kwartale 2020 r. i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary). Przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Szczegółowy regulamin zwolnień grupowych zostanie w ciągu najbliższych 20 dni przedstawiony stronie związkowej. Wszystko to jest konieczne, zdaniem Dyrekcji, aby zabezpieczyć ZF ASP w Częstochowie w dłuższej perspektywie i dostosować zakłady do nowej rzeczywistości gospodarczej. Zostały już wyznaczone konkretne cele kosztowe na rok 2020, i aby je osiągnąć będą ograniczane wydatki, na przykład poprzez ograniczanie inwestycji, odwoływanie i odraczanie projektów, dalsze egzekwowanie bardzo restrykcyjnej polityki zatrudniania i zastępowania pracowników, a także poprzez ograniczenia dotyczące podróży służbowych i innych podobnych wydatków.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja Select Committee ERZ ZF została wyłączona

Konferencja Select Committee ERZ ZF


W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W konferencji uczestniczył przedstawiciel NSZZ “Solidarność” ZF ASP w Częstochowie reprezentujący polskie zakłady ZF.
Podczas konferencji przedstawiciele zakładów z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Polski przedstawili obecną sytuację gospodarczą zakładów ZF w Europie spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej WABCO.
Członkowie Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF ze zdziwieniem przyjęli do wiadomości fakt podania do publicznej wiadomości przez Zarząd ZF informacji o podjęciu działań zmierzających do restrukturyzacji zakładów i zmniejszenia stanu zatrudnienia do roku 2025 o około 15 000 pracowników, z czego około połowy, tj. 7,5 tys., pracowników z niemieckich zakładów ZF, bez jakichkolwiek rozmów i uzgodnień z przedstawicielami pracowników zrzeszonymi w Europejskiej Radzie Pracowników ZF Group. Select Committee zdecydowanie sprzeciwia się tego typu działaniom ze strony Zarządu ZF.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności