Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Sytuacja biznesowa i utrzymanie miejsc pracy została wyłączona

Sytuacja biznesowa i utrzymanie miejsc pracy


W dniu 9 lipca 2020 roku odbyło się zaplanowane na prośbę strony związkowej spotkanie z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Spotkanie dotyczyło omówienia obecnej sytuacji związanej z redukcją stanu zatrudnienia poprzez przeprowadzenie zwolnień grupowych wśród pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych i zakładzie pasów bezpieczeństwa w ZF ASP sp. z o.o. w Częstochowie oraz zatrudnianie w tym okresie grupy obcokrajowców, którzy zdaniem kierownictwa zakładu pasów bezpieczeństwa są niezbędni do wykonania zakładanych celów produkcyjnych.
Jednocześnie w związku z coraz większymi planami produkcyjnymi kierownictwo podejmuje w niektórych przypadkach decyzje o nieudzielaniu dla niektórych pracowników produkcji urlopów wypoczynkowych, które wcześniej zostały przez nich zaplanowane i zaakceptowane przez Pracodawcę w sporządzonym planie urlopów lub jak w przypadku Dyrekcji pasów bezpieczeństwa zwraca się z apelem do pracowników o dobrowolnym, w miarę możliwości, planowaniu jednego tygodnia urlopu w okresie wakacyjnym. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” poinformowała Pracodawcę, że zgodnie z art. 162 Kodeksu Pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kolejnych dni kalendarzowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się piąte spotkanie Dyrekcji HR w ZF ASP w Częstochowie z przedstawicielami NSZZ “Solidarność”. Spotkanie dotyczyło konsultacji w celu uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Strona związkowa oświadczyła, że rozwiązania przedstawione przez Pracodawcę w projekcie porozumienia z dnia 9 czerwca i 24 czerwca br. nie są korzystne dla pracowników, którzy mają być objęci zamiarem zwolnień grupowych. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na takie zapisy, które są ogólnikowe i nie spełniają w pełni oczekiwań wprowadzenia do treści porozumienia zarówno aspektów socjalnych, społecznych czy przyszłościowym dla pracowników, z którymi pracodawca rozwiąże stosunek pracy w ramach prowadzonych zwolnień grupowych.
Zdaniem strony związkowej w porozumieniu winny być zawarte takie zapisy, które Komisja Zakładowa przesłała Pracodawcy do dalszej konsultacji w dniu 19, 25 i 26 czerwca br. Przyjęcie przez NSZZ “Solidarność” treści porozumienia zaproponowanego przez Pracodawcę wiązałoby się z dodatkowym obciążeniem, zarówno fizycznym jak i psychicznym dla pracowników.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła w dniu 10 czerwca br. również swoją propozycję dotyczącą wprowadzenia przez Pracodawcę Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników, którym zostało nie więcej niż 48 miesięcy do nabycia praw i świadczeń emerytalnych. W związku z tą propozycją strona związkowa ograniczyła swoje wymagania finansowe dotyczące wysokości odpraw do sześciomiesięcznych wynagrodzeń. Zdaniem Dyrekcji ZF ASP finanse spółki nie pozwalają na wprowadzenie PDO dla tych pracowników. Takie podejście jest niezrozumiałe dla strony społecznej. Poprzez wprowadzenie PDO spółka ekonomicznie nic nie traci, wręcz przeciwnie, umożliwia odejście z pracy z PDO pracowników starszych, czasami schorowanych lub mających schorzenia, które nie pozwalają na bardziej wydajną pracę, Pracodawca odmładza swoją kadrę. Ponadto w przypadku podjęcia rekrutacji nowych pracowników przez Pracodawcę w ciągu 15 miesięcy od okresu rozwiązywania umów o pracę z pracownikami w trybie zwolnień grupowych Pracodawca musi umożliwić takiemu pracownikowi powrót do pracy, gdy ten wyrazi na to zgodę.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” reprezentuje interesy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF ASP w Częstochowie. Oprócz odpowiedzialności za wizerunek i rozwój zakładów kieruje się przede wszystkim utrzymaniem miejsc pracy dla polskich pracowników. Dyrekcja HR w ZF ASP oświadczyła, że nie jest w stanie zaakceptować propozycji strony społecznej i nie może spełnić oczekiwań związanych z wprowadzeniem Programu Dobrowolnych Odejść. W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia strona związkowa zażądała od Pracodawcy zorganizowania spotkania z osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu ZF Group w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie utrzymania w obecnym okresie jak największej liczby pracowników w zakładzie IRS i SBS. Pismo skierowane w tej sprawie przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” do pani wiceprezydent Sabine Jaskula pozostało bez odpowiedzi. Zdaniem NSZZ “Solidarność” jest to lekceważenie strony społecznej, która reprezentuje ponad 4400 pracowników.
NSZZ “Solidarność” apeluje do Pracodawcy i Zarządu ZF o rozsądne podejście do obecnego kryzysu i wspólną odpowiedzialność za dalsze losy zakładu oraz podejmowanie działań w porozumieniu ze stroną związkową w celu utrzymania jak największej liczby pracowników, którzy zatrudniając się w spółce wiązały z nią nadzieję i swoją przyszłość. Proponowane przez Komisję Zakładową zapisy dotyczące m.in. liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz możliwości skorzystania przez pracowników będących w wieku przedemerytalnym z rozwiązania umowy o pracę za porozumiem stron z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, nie zostały uwzględnione w zadowalającym stopniu przez Pracodawcę. Dlatego przedstawiciele Komisji Zakładowej nie wyrazili zgody na proponowaną treść porozumienia i odmówili jego podpisania. Dyrekcja HR w ZF ASP oświadczyła, że mimo niepodpisania porozumienia Pracodawca zobowiązuje się uwzględnić w treści regulaminu dotyczącego wprowadzenia zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych proponowane przez stronę związkową kryteria socjalne.
Tutaj publikujemy treść protokołu ze spotkania: LINK.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Podczas spotkania obie strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące treści, które winny być zawarte w porozumieniu. Pracodawca zobowiązał się uwzględnić proponowane przez stronę związkową kryteria socjalne i inne. Proponowane przez Komisję Zakładową zapisy dotyczące m.in. liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz możliwości skorzystania przez pracowników będących w wieku przedemerytalnym z rozwiązania umowy o pracę za porozumiem stron z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy zostaną uwzględnione i przesłane w dniu jutrzejszym stronie społecznej do konsultacji i ewentualnego podpisania porozumienia, które zaplanowano na dzień 29 czerwca br. o godz. 12.00. Podczas dzisiejszego spotkania obie strony wyraziły wolę do kontynuacji dalszych konsultacji i podpisania wspólnie wypracowanego porozumienia.

Dział: Aktualności