Praca w godzinach nadliczbowych


Pracodawcy często wydają pracownikom polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Powinni to jednak robić tylko w określonych w Kodeksie pracy sytuacjach. Pracownikowi za nadgodziny przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny.
Co może być uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli popularne “nadgodziny”, to zgodnie z Kodeksem pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Należy pamiętać, że za pracę w godzinach nadliczbowych nie może być uznany czas, w którym pracownik odpracowuje udzielone mu wcześniej zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi nadgodziny?
Art. 151 Kodeksu pracy przewiduje tylko dwa wypadki, w których praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna. Są to:
• konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
• szczególne potrzeby pracodawcy.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zapisu art. 151 Kp dotyczącego szczególnych potrzeb pracodawcy poprzez przymuszanie pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych w związku z brakiem odpowiedniej liczby pracowników do zrealizowania zakładach celów produkcyjnych i planowanie w ten sposób przez pracodawcę organizacji czasu pracy. Pracownika nie można wykorzystywać wbrew jego woli do pracy w godzinach nadliczbowych przez pracodawcę, który w ten sposób chce zrealizować swoje plany produkcyjne.
W związku z powyższym informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, że organizacja pracy pracodawcy przez wymuszanie na pracownikach ze strony kierownictwa przyjścia do pracy w godzinach nadliczbowych poprzez nakłanianie do składania przez nich oświadczeń o rezygnacji z pracy w nadgodzinach lub w inny sposób jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Apelujemy do pracowników o niepodpisywanie jakichkolwiek oświadczeń oraz podejmowanie chęci pracy w godzinach nadliczbowych świadomie i dobrowolnie bez jakichkolwiek nacisków ze strony kierownictwa.
W przypadku występowania jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących członków związku zawodowego prosimy niezwłocznie informować Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” lub Społecznych Inspektorów Pracy.
Należy pamiętać, że istnieją grupy pracowników, którym prawo zakazuje powierzenia pracy w godzinach nadliczbowych. Należą do nich:
• pracownice w ciąży, pracownicy młodociani;
• pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia 4 roku życia;
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Umieszczony w Aktualności

« »