Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny? została wyłączona

Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny?


Udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w nadgodzinach może mieć miejsce albo na wniosek pracownika, albo bez jego wniosku z inicjatywy pracodawcy (art. 151(2) Kodeksu pracy). W pierwszym przypadku udziela się czasu wolnego w wymiarze równoważnym liczbie godzin nadliczbowych, natomiast w drugim przypadku w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Pracownik może sam wskazać we wniosku termin, w którym chce odebrać czas wolny. Ostatecznie jednak termin jest uzgadniany z pracodawcą.
Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także, jak podaliśmy wyżej, bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Co ważne, nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop z powodu epidemii koronawirusa? została wyłączona

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop z powodu epidemii koronawirusa?


Wiele firm nie zdążyło się przygotować na stan zagrożenia epidemicznego. Walka z koronawirusem naraża je na straty finansowe. Zdarzają się pracodawcy, którzy ze względów oszczędnościowych nakłaniają pracowników do brania urlopu. Zdarzają się też pracownicy, którzy godzą się na urlop i składają wnioski o wolne. Robią to, ponieważ nie znają swoich praw w związku z koronawirusem.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przypomina, że wysłanie pracownika na urlop z powodu tymczasowego zamknięcia zakładu pracy jest niezgodne z prawem.
Urlop jest świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowią: tzw. urlop zaległy (przysługujący na mocy art. 168 Kodeksu pracy) lub urlop w okresie wypowiedzenia (art. 167[1] Kodeksu pracy), kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? została wyłączona

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracujący rodzice mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tym rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców, mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Tak wygląda to w teorii. Na zakładach ZF ASP w Częstochowie rozdawane są pracownikom wnioski i są informowani, aby takie wnioski składali.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników, iż aby pracownik mógł z zasiłku skorzystać, to drugie z rodziców musi w tym czasie pracować. Jeśli mąż lub żona aktualnie przebywa w domu lub na urlopie bądź na postojowym, to współmałżonkowi nie należy się to świadczenie. W przypadku, gdy jedno z rodziców przebywa na zwolnieniu lekarskim to musi być na nim zaznaczone, że musi leżeć. Taka wiedza jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 14-dniowej opieki nad dzieckiem w tym okresie na podstawie w/w Ustawy oraz otrzymania świadczenia z ZUS.

Odpowiedzi otrzymane z ZUS
Czy prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje jednemu z rodziców, gdy drugi rodzic jest nauczycielem lub pracuje w innym charakterze i ma być w pełnej gotowości do pracy?
Rodzic dziecka w wieku do lat 8, który wykonuje zawód nauczyciela albo pracuje w innym charakterze i aktualnie nie świadczy pracy, ale jest “w gotowości do podjęcia pracy”, nie jest traktowany jako osoba, która może zapewnić opiekę dziecku, gdyż musi być gotowy do tego, że pracodawca może zażądać od niego podjęcia pracy. Wówczas nie mógłby sprawować opieki nad dzieckiem. Zatem w takiej sytuacji drugiemu z rodziców przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy albo zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, np. w razie sprawowania przez jednego rodzica opieki nad chorym dzieckiem.
Czy prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicowi, gdy drugi z rodziców wykonuje pracę zdalną?
Tak, rodzic wykonujący pracę zdalną nie jest osobą, która może zapewnić opiekę dziecku.

Dział: Aktualności