Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


W dniu dzisiejszym 27 września 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się pierwsze zaplanowane spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Tematem spotkania było wypracowanie i uzgodnienie porozumienia dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Przedstawiciele zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” na spotkaniu przedstawili i podtrzymali swoje żądania dotyczące wzrostu płac oraz innych postulatów zawartych w piśmie z dnia 6 września br. Zdaniem strony związkowej niezbędne jest niezwłoczne uregulowanie organizacji pracy w taki sposób, by wszyscy pracownicy mieli równe szanse w otrzymywaniu należytych wynagrodzeń i nie byli z tego tytułu dyskryminowani. W tym celu, zdaniem NSZZ „Solidarność”, należy wprowadzić na wszystkich liniach produkcyjnych system 3-zmianowy dla pracowników, którzy wyrażają zgodę na świadczenie pracy w takim systemie lub wprowadzić dla pracowników świadczących pracę tylko w systemie 2-zmianowym odpowiedni dodatek rekompensujący brak możliwości świadczenia pracy na nocnych zmianach.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR


13 września 2023 r. odbyło się planowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją HR Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Kancelarii Prawnej reprezentującej Pracodawcę, który na wstępie spotkania przestawił i wyjaśnił stronie związkowej zasady prawne i obowiązujące przepisy prawa, które umożliwiły Pracodawcy wprowadzenie z dniem 1 sierpnia br. treści Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania obowiązujące wcześniej w ZF Automotive Systems Poland. Zdaniem Dyrekcji HR regulaminy wprowadzone do nowej spółki w ZF Passive Safety Systems Poland w Częstochowie są korzystne dla pracowników i zostały wprowadzone ze względu na fakt, że pracownicy nowo przyjęci, podpisując umowę o pracę, muszą się z nimi zapoznać.
Według opinii biura prawnego NSZZ „Solidarność” nowy Pracodawca jest związany wszystkimi postanowieniami obowiązujących umów o pracę oraz regulaminów obowiązujących w przejętym zakładzie pracy, natomiast ich zmiana na niekorzyść pracowników może nastąpić tylko za porozumieniem stron na mocy art. 42 Kp. Wynika to z faktu, że uprawnienia wynikające z dotychczasowych regulaminów lub porozumień płacowych po przejęciu zakładu pracy stają się treścią umowy o pracę danego pracownika.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


7 września 2023 r. odbyło się planowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie. Tematem spotkania było przedstawienie oraz omówienie spraw i spostrzeżeń otrzymywanych przez pracowników i przekazanych Dyrekcji przez NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 17 lipca br.
Otrzymane od pracowników przez stronę związkową uwagi i spostrzeżenia dotyczące niewłaściwego zachowania koordynatorów pracujących w outsourcingu, braku należytej dyscypliny pracy ze strony pracowników zatrudnionych w outsourcingu oraz APT pochodzących z UA zostały właściwie i rzetelnie wyjaśnione. Według Dyrekcji SBS nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek naruszanie dyscypliny pracy, dotyczy to zarówno pracowników z UA, jak i polskich. Jeśli będą zauważalne naruszania obowiązków pracowniczych, niezwłocznie będą wyciągane konsekwencje. Ponadto zdaniem Dyrekcji SBS nie ma żadnej możliwości rotowania pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w outsourcingu a APT ze względu na czas trwania świadczenia pracy. Pracownicy zatrudnieni w outsourcingu wykonują swoją pracę w godzinach 6.00-18.00 i 18.00-6.00, a pracownicy APT pracują po 8 godzin. Jednak wszyscy pracownicy są jednakowo traktowani, mają te same prawa i obowiązki. Pracownikom pracującym w 12-godzinnym systemie, zarówno w outsourcingu jak i w godzinach nadliczbowych, przysługuje dodatkowa przerwa wynosząca 10 minut oraz posiłek regeneracyjny, pracownicy z UA pracujący w tym systemie kończą pracę 5 minut wcześniej i rozpoczynają pracę 5 minut później, wykorzystując w ten sposób przysługującą im dodatkową przerwę, natomiast pracownicy pracujący w systemie 8-godzinnym zaczynają i kończą pracę o odpowiedniej godzinie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności