Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE została wyłączona

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (4) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (4)


W dniu 7 grudnia 2048 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nagród jubileuszowych na zasadach, które obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice, tzn. pierwsza nagroda jubileuszowa będzie obowiązywać za przepracowane 20 lat (proponowana wysokość kwotowa 1 000 zł brutto), a następne wypłacane w cyklach co pięć lat, zwiększając wysokość nagrody o kolejne 500 zł brutto, przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez NSZZ “Solidarność” wzrostu wynagrodzeń dzielonych na dwie części tj. wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” nie zaakceptował propozycji Dyrekcji. Strona związkowa może rozważyć wprowadzenie nagród jubileuszowych na zasadach jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice, czyli pierwsza wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi po przepracowaniu 20 lat, jednak w wysokości kwotowej nie mniejszej niż 2 000 zł brutto, a następne wypłacane będą w cyklach co pięć lat zwiększając wysokość nagrody o kolejne 500 zł brutto przy minimalnym wzroście stawki zasadniczej od 1 stycznia 2019 r. porównywalnym do poziomu wysokości podwyżki w 2018 r. W odpowiedzi na takie stanowisko strony związkowej Dyrekcja zaproponowała, że może rozważyć wprowadzenie nagrody jubileuszowej zgodnie z tymi propozycjami, w przypadku zaakceptowania wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 50 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 100 złotych brutto.
Strona społeczna przedstawiła oczekiwania pracowników związane ze wzrostem wynagrodzeń na 2019 r., które w znacznym stopniu odbiegają od zaproponowanych przez pracodawcę. Strony uzgodniły następne spotkanie na dzień 14 grudnia br. Na chwilę obecną stanowiska Dyrekcji i NSZZ “Solidarność” nie doprowadziły do wypracowania kompromisowego porozumienia.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS została wyłączona

Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS


W dniach 29 i 30 listopada 2018 r. odbyły się robocze spotkania członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem Operacyjnym zakładu poduszek powietrznych. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor HR, przedstawiciel działu HR IRS oraz przewodniczący Rady Pracowników w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zaproponowanych stronie społecznej przez Dyrekcję IRS zmian związanych z organizacją czasu pracy w grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r.
W związku ze spadkiem zamówień i brakiem zapotrzebowania na pracę od 19 grudnia br. do 31 grudnia br. Dyrekcja zwróciła się do NSZZ “Solidarność” o wyrażenie zgody na zmianę okresu rozliczeniowego i modyfikacji harmonogramu pracy według poniższych założeń:
– Dni 20 i 21 grudnia br. będą dniami wolnymi od pracy na zasadzie zmienionego harmonogramu:
Zm. I z 20.12.2018 r. odpracowanie na zm. I – 12.01.2019 r.
Zm. II z 20.12.2018 r. odpracowanie na zm. I – 19.01.2019 r.
Zm. III z 20.12.2018 r. odpracowanie na zm. III – 27.01.2019 r.
oraz
Zm. I z 21.12.2018 r. odpracowanie na zm. I – 02.02.2019 r.
Zm. II z 21.12.2018 r. odpracowanie na zm. I – 09.02.2019 r.
Zm. III z 21.12.2018 r. odpracowanie na zm. III – 17.02.2019 r.
Ewentualna praca przypadająca na dni wolne podczas ww. okresu będzie rozliczana jako godziny nadliczbowe do wypłaty w tym samym miesiącu bez względu na zmieniony okres rozliczeniowy.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie akceptuje zaproponowanej przez Dyrekcję IRS propozycję zmian okresu rozliczeniowego oraz modyfikacji harmonogramu pracy. Strona społeczna podkreśla, że co roku produkcja w miesiącu grudniu jest niższa niż w innych miesiącach i Dyrekcja IRS winna tak planować i organizować pracę, by zapewnić pracownikowi pracę. Jednocześnie strona społeczna zwraca uwagę pracodawcy, że jeśli pracownik jest gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale nie może jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wówczas za czas niewykonywania pracy przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności