Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja została wyłączona

Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja


Informujemy, że w dniu 16 maja 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zwróciła się do Dyrektora Operacyjnego zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z wnioskiem o jego pozytywne rozpatrzenie i tym samym wypłacenie dla kilkunastu pracowników dodatku w wysokości 150 zł z tytułu przepracowania dnia poprzedzającego dzień świąteczny w godzinach nadliczbowych z 2/3 maja br.
Pomimo tego, że na życzenie pracowników w wyniku zmienionego harmonogramu pracy świadczenie pracy z 2/3 maja br. zostało przeniesione na dzień 3/4 maja br., jednak w podanym okresie na niektórych liniach produkcyjnych była zaplanowana praca dla grupy pracowników, którzy ją świadczyli zarówno w godzinach nocnych z 2/3 maja, jak i z 3/4 maja br. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, realizując statutowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowisk w sprawach dotyczących interesów i praw pracowników – w tym prawa do godnych warunków płacy i pracy, wystąpiła z wnioskiem do Pana Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie prośby i wypłacenie dodatku za pracę w święto dla tej grupy pracowników.
Zdaniem NSZZ „Solidarność” w wyniku zmiany grafiku pracownicy ci nie z własnej winy mogą czuć się pokrzywdzeni z powodu braku wypłacenia im dodatku za świadczenie pracy w święto. W dniu 17 maja br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała informację, że wniosek NSZZ „Solidarność” w tej sprawie jest analizowany pod względem istniejących regulacji i ostateczna odpowiedź zostanie udzielona do połowy przyszłego tygodnia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania


W dniu 10 maja 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z wnioskiem do Dyrekcji IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie o wprowadzenie aneksu nr 6 do Regulaminu Wynagradzania, dotyczącego zmiany regulacji płacowych w pkt. 1.15, który za pracę w systemie czterozmianowym zwiększa dodatek dla pracownika za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę, oznaczoną jako dzień roboczy w tym systemie.
Na spotkaniu w dniu 13 marca br. przedstawiciele Komisji Zakładowej uzgodnili z Pracodawcą zwiększenie takiego dodatku, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. w wysokości 120 złotych do 140 złotych brutto za każdą przepracowaną sobotę i niedzielę dla pracowników świadczących pracę w systemie czterozmianowym, którzy na pewien okres na liniach produkcyjnych są zobowiązani ją wykonywać. Informujemy, że w dniu 16 marca br. NSZZ „Solidarność” podpisała przesłaną przez Pracodawcę treść takiego aneksu. Z chwilą podpisania aneksu przez inne związki zawodowe Pracodawca miał poinformować pracowników o treści aneksu, tak aby mógł on wejść w życie już od 1 kwietnia 2023 r. Niestety, przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska nie wyrazili zgody na podpisanie tej regulacji płacowej, dlatego decyzja o zwiększenie tego dodatku i wprowadzenie go do Regulaminu należy teraz tylko i wyłącznie od dobrej woli Pracodawcy. W związku z tym NSZZ „Solidarność” ponownie wystąpiła do Dyrekcji IRS i SBS z wnioskiem o zwiększenie tego dodatku, który niewątpliwie byłby korzystny dla pracowników świadczących pracę w systemie czterozmianowym.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola PIP została wyłączona

Kontrola PIP


Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała pismo od Inspektora Pracy, który przeprowadził na wniosek NSZZ „Solidarność” kontrolę w sprawie prawidłowości wypłaty wysokości nagrody rocznej zawartej w pkt. 5 Porozumienia podwyżkowego z dnia 26 października 2022 r.
W wyniku kontroli Inspektor PIP stwierdził co następuje: „Treść tego punktu porozumienia jest niejasna co do zasady wyliczenia świadczenia zarówno co do podstawy wyliczenia, jak i okresu, z którego należy wziąć tą podstawę. W związku z faktem, że znajduje się w nim sformułowanie „nagroda roczna” należy wyjaśniać wątpliwości poprzez sięgnięcie do przepisów wewnątrzzakładowych określających zasady naliczania nagrody rocznej. W spółce ZF obowiązuje Regulamin Wynagradzania z 18 lutego 2014 r. W regulaminie w pkt. 1.6 przewidziano możliwość wypłaty nagrody rocznej. W pkt. 1.6.2 zapisano, że „Planowana wysokość nagrody to 6% indywidualnego rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, wypłaconego za dany rok, a warunkiem jej wypłacenia jest osiągnięcie przez TRW OSS Europa zadowalającego zysku i zakładanych wyników ekonomiczno-finansowych”. Z przepisów wewnątrzzakładowych wynika zatem, że nagroda roczna wyliczana jest biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze wypłacone pracownikowi w okresie roku.
W opinii prawnej wydanej przez Zespół Prawny Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w tej sprawie w dniu 24.02.2023 r. sformułowano konkluzje na podstawie analizy pkt. 5 Porozumienia z dnia 26.10.2022 r. oraz zapisów pkt. 1.6.2. Regulaminu Wynagradzania, że podstawą do naliczania nagrody rocznej jest całkowite wynagrodzenie wypłacone pracownikowi (a nie tylko zasadnicze, jak to przyjął pracodawca) w okresie roku. Jest to niestety teza sporna, ponieważ zapis pkt. 1.6.2. Regulaminu Wynagradzania tworzy jedną całość i nie można tylko wybiórczo akceptować w tej sprawie pewnych jego fragmentów, a innych pomijać.
Biorąc pod uwagę orzecznictwo, tj. wyrok Sądu Najwyższego z 19.03.2008 r. o sygn. I PK 235/07; wyrok Sądu Najwyższego z 27.01.2021 r. o sygn. II PSKP 3/21; wyrok Sądu Najwyższego z 21.03.2014 r. o sygn. II PK 119/13; wyrok Sądu Najwyższego z 17.04.2018 r. o sygn. I PK 28/17; wyrok Sądu Najwyższego z 1.07.1999 r. o sygn. I PKN 92/99, w tego rodzaju sprawach powinno się analizować wolę stron zawierających porozumienie zbiorowe.
Niewątpliwie z uwagi na nieprecyzyjny zapis w zawartym Porozumieniu z 26.10.2022 r. inspektor PIP zajął stanowisko, że do tego rodzaju oceny wobec sporu istniejącego pomiędzy stronami w myśl art. 262 Kodeksu pracy jest uprawniony jedynie Sąd Pracy w Częstochowie, do którego pracownicy mogą występować z pozwami o rozstrzygnięcie tej sprawy. Jednocześnie PIP wystąpił do pracodawcy z wnioskiem pokontrolnym, aby w przyszłości dokładał większej staranności przy formułowaniu treści tego typu aktów.

Dział: Aktualności