Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Prawa i obowiązki w czasie strajku została wyłączona

Prawa i obowiązki w czasie strajku


Zgodnie z art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego praw i interesów wskazanych w art. 1 ustawy.
Prawo do strajku jest indywidualnym prawem pracownika, które może być realizowane tylko zbiorowo. Prawo organizowania akcji strajkowej oraz innych form protestu przysługuje wyłącznie zakładowej organizacji związkowej, upoważnionej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego pracy. Organizator strajku jest zobowiązany do współdziałania z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy urządzeń oraz instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź przywrócenia normalnej działalności zakładu pracy.
Strajk jest szczególnym okresem zarówno dla pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawcy. Jego szczególny charakter przejawia się w regulacjach z zakresu przepisów prawa pracy, jak również w znaczeniu psychologiczno-socjologicznym. Udział w akcji strajkowej jest bowiem świadomą decyzją o niewykonywaniu pracy.
Przepisy ustawy określają, że strajk może zostać ogłoszony po uprzednim wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w ustawie (zgłoszenie żądań, rokowania, mediacje). W czasie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
W czasie strajku pracownik ZOBOWIĄZANY jest do przestrzegania przepisów BHP oraz PRZESTRZEGANIA obowiązków i zaleceń przekazywanych przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Pracownik w czasie trwania strajku nie może samowolnie oddalać się z miejsca zbiórki załogi, przebywać w palarniach lub innych pomieszczeniach, które nie będą przeznaczone na potrzeby organizatorów strajku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania STRAJK w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie została wyłączona

STRAJK w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą na spotkaniu w dniu 18 lutego 2019 roku, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu strajku załogi.
Strajk zostanie zorganizowany w terminie od godz. 6.00 dnia 25 lutego br., aż do odwołania, tj. do czasu podpisania porozumienia podwyżkowego z pracodawcą, które zakończy spór zbiorowy zgłoszony w dniu 3 stycznia 2019 r. Strajk zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie na wszystkich zmianach we wszystkich zakładach i lokalizacjach, gdzie są zatrudnieni pracownicy. Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiada za prawidłowy przebieg i organizację akcji strajkowej.
WAŻNE: Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Udział w strajku jest dobrowolny.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie strajku od 25 lutego została wyłączona

Ogłoszenie strajku od 25 lutego


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą na spotkaniu w dniu 18 lutego 2019 roku podejmuje decyzję o przeprowadzeniu strajku załogi.
Strajk zostanie zorganizowany w terminie od godz. 6.00 dnia 25 lutego br., aż do odwołania, tj. do czasu podpisania porozumienia podwyżkowego z pracodawcą, które zakończy spór zbiorowy zgłoszony w dniu 3 stycznia 2019 r. Strajk zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie we wszystkich lokalizacjach i zakładach, gdzie są zatrudnieni pracownicy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uwaga: Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Udział w strajku jest dobrowolny.
Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiada za prawidłowy przebieg i organizację strajku na terenie zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Pracownicy zgłaszają się do pracy w dniu 25 lutego br. potwierdzając swoją obecność identyfikatorem. O godz. 6.00 na sygnał przedstawicieli Komitetu odchodzą od maszyn i udają się bezpośrednio na stołówki zakładowe.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: >>>>>.

Dział: Aktualności