Spotkanie w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS na 2021 r. W spotkaniu uczestniczył także Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF ASP.
Na wstępie spotkania strona związkowa przedstawiła Dyrekcji IRS zgłaszane przez pracowników do Komisji Zakładowej uwagi i zastrzeżenia dotyczące zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, braku uczciwej i rzetelnej rotacji pomiędzy pracownikami do świadczenia pracy na nocnych zmianach oraz inne uwagi związane z organizacją pracy i zarządzaniem zakładem.
Dyrektor IRS po wysłuchaniu przedstawionych informacji zarzucił NSZZ “Solidarność” ingerowanie w kompetencje należące do Dyrekcji, wręcz przeszkadzanie i utrudnianie działalności zakładu. Zdaniem Dyrekcji IRS wszystkie działania w trudnym okresie związanym z trwającą pandemią podejmowane są dla dobra wszystkich pracowników, zakładu i inwestora. Niezrozumienie przez stronę związkową tak trudnej sytuacji ekonomicznej i biznesowej, w jakiej obecnie znajduje się zakład, jest dla Dyrekcji wielkim rozczarowaniem. W tak trudnym okresie strona związkowa powinna się wykazać – zdaniem Dyrektora IRS – dodatkowym wsparciem dla Dyrekcji IRS w relacjach z pracownikami i rozumieniu podejmowanych działań dla lepszego funkcjonowania i przetrwania zakładu.
Rozmowy strony związkowej z Dyrekcją IRS dotyczące wprowadzenia oczekiwanych przez pracowników zasad organizacji pracy i zarządzania na podobnym poziomie jak w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa nie przyniosły pożądanych rezultatów. W związku z brakiem zrozumienia uzasadnionych oczekiwań pracowników ze strony Dyrekcji IRS, NSZZ “Solidarność” w najbliższym czasie rozważy możliwość wystąpienia wobec Pracodawcy z inicjatywą zmiany okresu rozliczeniowego na jednomiesięczny, wprowadzenia limitu nadgodzin na zasadach obowiązujących w Kodeksie Pracy oraz sporządzania planów urlopowych do końca stycznia danego roku kalendarzowego.
Podczas spotkania omówiono także najbliższe plany produkcyjne na grudzień i styczeń dla zakładów oraz obecny stan zatrudnienia. Wobec wyczerpania czasu przeznaczonego na spotkanie, Dyrekcja ZF ASP nie zdążyła przedstawić stronie związkowej i omówić propozycji podwyżek dla pracowników Zakładu Poduszek i Zakładu Pasów na 2021 rok. Następne spotkanie zaplanowano na dzień 15 grudnia br.
O efektach rozmów negocjacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Umieszczony w Aktualności

« »