Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się w formie on-line robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR ZF ASP.
Tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących Zakładu Poduszek Powietrznych. Omówiono m.in. sprawy związane z obecnym stanem zatrudnienia, wysoką absencją chorobową, prognozowane plany produkcyjne na koniec roku i początek 2021 r., ostatnie zmiany harmonogramu czasu pracy w trwającym okresie rozliczeniowym, ograniczanie pracy na nocnych zmianach do minimum oraz zagadnienia związane z wysokim poziomem nadgodzin i wypłacanymi w związku z tym dodatkowymi nagrodami. Strona związkowa ponownie przedstawiła Dyrekcji Zakładu poduszek powietrznych otrzymywane od pracowników zastrzeżenia dotyczące nagłych nieoczekiwanych zmian harmonogramu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego na niekorzyść pracowników, nadmierne obciążanie pracowników świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych i brak rotacji wśród pracowników, którzy obecnie nie świadczą pracy na nocnej zmianie.
Jednocześnie strona związkowa w imieniu pracowników podziękowała Pracodawcy za wprowadzenie dodatkowych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę w nadgodzinach w godzinach od 6.00 do 22.00 i od 2.00 do 6.00. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” taka forma wynagradzania dodatkowo motywuje pracowników do podejmowania dobrowolnie pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak dokonywanie zmian harmonogramu w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego jest nie do zaakceptowania. Pracownicy, którzy nie chcą świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych z różnych względów, oczekują wolnych sobót i niedziel. Stanowczo sprzeciwiają się wyznaczaniu w harmonogramie tych dni jako roboczych, a w zamian planowanie dni do odbioru w dni powszechne.
Dyrekcja IRS zapewnia pracowników, że wszystkie te trudne decyzje przedstawione przez stronę związkową zostały podyktowane niespodziewaną sytuacją związaną z wysoką absencją chorobową i brakiem odpowiedniej liczby osób do wykonania zakładanych celów produkcyjnych wynikających z zamówień klienta. Z początkiem Nowego Roku Dyrekcja IRS dołoży wszelkich starań, by do minimum ograniczyć pracę w godzinach nadliczbowych oraz nie dokonywać takich zmian w harmonogramie pracy. W tym celu została już rozpoczęta rekrutacja nowego naboru pracowników APT. Wdrożono również proces restrukturyzacji zatrudnienia wśród niektórych grup zawodowych, który ma na celu utrzymanie zatrudnienia całego zespołu tych pracowników. Pracownikom tych grup zawodowych zaproponowano podpisanie na 2021 rok porozumienia zmiany zatrudnienia na 9/10 etatu i jednocześnie obniżenia wynagrodzenia o 10%.
Na początku przyszłego tygodnia wszyscy pracownicy otrzymają informację, do którego dnia grudnia poszczególne linie produkcyjne będą pracować. W związku z otrzymywanymi ze strony pracowników informacjami dotyczącymi procesu restrukturyzacji o nienależytym przekazie ze strony kierownictwa, strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji z wnioskiem o zorganizowanie ponownych spotkań z tymi pracownikami. Dyrekcja HR IRS zobowiązała się do zorganizowania takich spotkań.
Jednocześnie Dyrekcja IRS zaapelowała do strony związkowej o wsparcie w informowaniu pracowników o podejmowanych działaniach, które mają na celu zapewnienie przyszłości i dalszej działalności zakładu oraz utrzymanie miejsc pracy w tak trudnym obecnie okresie ciągle trwającej pandemii i związanej z tym dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.

Umieszczony w Aktualności

« »