Oświadczenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy


Koleżanki i Koledzy, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna co niektórych członków Komisji. Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ “Solidarność” – czytamy w ważnym oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy (zdjęcie: serwis internetowy KK – red.).
Oświadczenie poniżej publikujemy w całości.

 

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. – 15 września 2016 roku została powołana przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy. Do zadań Komisji należy (w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy z uzasadnieniem.
Komisja Kodyfikacyjna ma obowiązek przedłożyć wypracowane projekty Ministrowi właściwemu ds. pracy, który będzie dysponentem dorobku Komisji Kodyfikacyjnej. To Minister właściwy ds. pracy zdecyduje, w jakim kształcie i czy w ogóle propozycje przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest skonsultowanie ich z partnerami społecznymi. Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, ani ustawodawczych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna co niektórych członków Komisji.
Dokonując oceny przedstawionych w takim trybie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmian w prawie pracy, NSZZ “Solidarność” w szczególności będzie domagać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku poprzez między innymi zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wciąż aktualny, w szczególności wobec propozycji w zbiorowym prawie pracy, pozostaje postulat NSZZ “Solidarność” wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią bezpieczne zrzeszanie się osób wykonujących i świadczących pracę zarobkową w związki zawodowe oraz rozwój ruchu związkowego. Gwarancje funkcjonowania organizacji związków zawodowych i bezpieczeństwo prawne dla inicjujących i tworzących zawiązki zawodowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, muszą mieć realny wymiar i posiadać oparcie w systemie prawnym. Rozwiązania zawarte w projektowanej zmianie ustawy o związkach zawodowych, będące obecnie przedmiotem prac parlamentarnej Komisji ds. rynku pracy, muszą stanowić podstawę zbiorowych stosunków pracy.
Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ “Solidarność”.
Gdańsk, 14 lutego 2018 r.

Umieszczony w Aktualności

« »