Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podpisanie porozumienia podwyżkowego – strajk zażegnany! została wyłączona

Podpisanie porozumienia podwyżkowego – strajk zażegnany!


W dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym z pracodawcą. W spotkaniu uczestniczyła pani Carolin Hefner, wiceprezydent HR Zarządu Group ZF.
Podczas spotkania obie strony sporu zbiorowego omówiły przebieg negocjacji, rokowań i mediacji. Strona związkowa zapoznała panią Carolin Hefner z wynikami przeprowadzonego referendum strajkowego, oczekiwaniami załogi związanymi z podwyżkami oraz o podjętymi w związku z tym decyzjami dotyczącymi ogłoszenia strajku w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie strona związkowa omówiła przedstawione Dyrekcji w dniu 18 lutego br. warianty propozycji porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy.
W wyniku rozmów, w imieniu Zarządu ZF, pani Carolin Hefner zaproponowała stronie związkowej ostateczną propozycję zawarcia porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy: wzrost wynagrodzeń od dnia 1 lutego 2019 r. o kwotę bazową 300 złotych brutto, wprowadzenie uzgodnionych zasad wypłat nagród jubileuszowych oraz wyrównanie kwotowe w wysokości 250 zł za miesiąc styczeń 2019 r. Nieprzyjęcie propozycji może skutkować w przyszłości spadkiem zaufania w dalszy rozwój naszych zakładów i utrzymania miejsc pracy; już w obecnej sytuacji zakłady TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zdaniem Zarządu straciły wsparcie w ich rozwój – podniosła pani Carolin Hefner.
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione propozycje zaproponowanego porozumienia podwyżkowego oraz także podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój i utrzymanie miejsc pracy, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie kończące wszczęty w dniu 3 stycznia br. spór zbiorowy.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe


W dniu 20 lutego br. członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” od godz. 13.00 na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wezmą udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 zostanie zorganizowane drugie spotkanie obu stron sporu zbiorowego w obecności pani Carolin Hefner – wiceprezydenta HR Grupy PSS Zarządu ZF AG.
O efektach rozmów powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Prawa i obowiązki w czasie strajku została wyłączona

Prawa i obowiązki w czasie strajku


Zgodnie z art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego praw i interesów wskazanych w art. 1 ustawy.
Prawo do strajku jest indywidualnym prawem pracownika, które może być realizowane tylko zbiorowo. Prawo organizowania akcji strajkowej oraz innych form protestu przysługuje wyłącznie zakładowej organizacji związkowej, upoważnionej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego pracy. Organizator strajku jest zobowiązany do współdziałania z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy urządzeń oraz instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź przywrócenia normalnej działalności zakładu pracy.
Strajk jest szczególnym okresem zarówno dla pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawcy. Jego szczególny charakter przejawia się w regulacjach z zakresu przepisów prawa pracy, jak również w znaczeniu psychologiczno-socjologicznym. Udział w akcji strajkowej jest bowiem świadomą decyzją o niewykonywaniu pracy.
Przepisy ustawy określają, że strajk może zostać ogłoszony po uprzednim wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w ustawie (zgłoszenie żądań, rokowania, mediacje). W czasie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
W czasie strajku pracownik ZOBOWIĄZANY jest do przestrzegania przepisów BHP oraz PRZESTRZEGANIA obowiązków i zaleceń przekazywanych przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Pracownik w czasie trwania strajku nie może samowolnie oddalać się z miejsca zbiórki załogi, przebywać w palarniach lub innych pomieszczeniach, które nie będą przeznaczone na potrzeby organizatorów strajku.

Dział: Aktualności