Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wyniki końcowe referendum strajkowego została wyłączona

Wyniki końcowe referendum strajkowego


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, na podstawie listy przekazanej przez pracodawcę i informacji uzyskanej w dniu 6 lutego 2019 r. o liczbie 4549 pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że w referendum strajkowym wzięły udział 3303 osoby uprawnione, co stanowi 72,6 % ogółu pracowników, głosów ważnych oddano 3273, nieważnych – 30.
Za zorganizowaniem akcji strajkowej w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie opowiedziało się 3232 pracowników, co stanowi 97,85% ogółu osób biorących udział w referendum strajkowym. Przeciw akcji strajkowej wypowiedziało się 41 osób, co stanowi 1,25% ogółu biorących udział w referendum.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w referendum:
1) udział wzięło 72,6% ogółu zatrudnionych pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) za strajkiem opowiedziało się 97,85% ogółu osób biorących udział w referendum strajkowym.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” posiada podstawę prawną do ogłoszenia akcji strajkowej w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej


W odpowiedzi na przedstawioną 13 lutego br. informację pracodawcy, skierowaną do pracowników, a dotyczącą wypłaty w dniu 10 marca br. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zgodnie z ofertą Dyrekcji przedstawioną stronie związkowej i zapisaną w protokole rozbieżności w dniu 30 stycznia br., Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na tego rodzaju praktyki ze strony pracodawcy i jednocześnie zwraca się do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o natychmiastowe wycofanie tej informacji.
Informujemy, że dopóki nie zostanie zakończony podpisaniem porozumienia podwyżkowego dla pracowników spór zbiorowy, nie akceptujemy żadnych takich działań ze strony Dyrekcji. W dniach od 4 do 15 lutego br. odbywa się referendum strajkowe, które da odpowiedź, czy pracownicy przystępują do akcji strajkowych, czy akceptują wypłatę podwyżki w wysokości proponowanej przez pracodawcę. Wynik referendum strajkowego zostanie przesłany pracodawcy w dniu 16 lutego br. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie zakończy to sporu zbiorowego, ale pozwoli na podjęcie konstruktywnych i merytorycznych rozmów na zaplanowanym w dniu 18 lutego br. spotkaniu strony związkowej z pracodawcą dotyczącym sytuacji w sporze zbiorowym.
Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w przypadku niewycofania w/w informacji skierowanej do pracowników w dniu 16 lutego br. może zostać podjęta uchwała o wyznaczeniu terminów strajku pracowników w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz decyzja o dalszych rozmowach w celu rozwiązania sporu zbiorowego z osobami kompetentnymi i decyzyjnymi z Zarządu ZF w Niemczech.
Tutaj prezentujemy treść pisma KZ do Dyrekcji: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym


W dniu 13 lutego 2019 r. Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zaprosiła zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na spotkanie 18 lutego br. o godz. 14.30. Tematem spotkania będzie omówienie sytuacji związanej z trwającym sporem zbiorowym.
W dniu 3 stycznia br. Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” weszła w spór zbiorowy z pracodawcą dotyczący następujących żądań:
1) wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na poziomie 400 zł brutto do stawki zasadniczej, dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. do Regulaminu Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia 14 lutego 2018 r. zasad przyznawania i wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Obecnie w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie do 15 lutego br. trwa referendum strajkowe. Wyniki poznamy w dniu 16 lutego br.

Dział: Aktualności