Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 16 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, którego tematem było uzgodnienie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów doboru pracowników do rozpoczętego przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych.
Podczas spotkania omówiono także projekt Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przesłany Pracodawcy dotyczący uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” poinformowała Dyrekcję HR, że w dniu 15 czerwca br. zwróciła się z pismem do Zarządu ZF o podjęcie decyzji zaprzestania przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie prowadzenia zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Podczas spotkania nie uzgodniono i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz nie uzgodniono zasad wprowadzenia proponowanego przez stronę związkową Programu Dobrowolnych Odejść.
Informujemy, że następne spotkanie w niniejszej sprawie zostało zaplanowane na wtorek 23 czerwca br. na godzinę 11.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja o zwolnieniach grupowych została wyłączona

Informacja o zwolnieniach grupowych


W dniu 9 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zawiadomienia dostarczonego Komisji Zakładowej o rozpoczęciu przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych oraz podpisanie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów pracowników do zwolnienia.
Podczas spotkania strona związkowa zwróciła się z inicjatywą do Pracodawcy o uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Dyrekcja HR zobowiązała stronę społeczną do przedstawienia w dniu 10 czerwca projektu takiego PDO, który po przeanalizowaniu będzie konsultowany na następnym spotkaniu zaplanowanym na dzień 16 czerwca. 10 czerwca projekt PDO został przesłany Pracodawcy.
Podczas spotkania w dniu 9 czerwca nie zostały uzgodnione i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów kwalifikacji pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień oraz terminów dokonywania wypowiedzeń. Dyrekcja HR została powiadomiona, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróci się do Zarządu ZF o podjęcie decyzji o zaprzestaniu wprowadzania zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy zatrudnieni na linii produkcyjnej nr 37032 będą wykonywać pracę w systemie czterozmianowym w okresie od 12 czerwca do końca sierpnia br. Obejmie to grupę 16 pracowników produkcji oraz 4 pracowników z DUR. Pracownicy ci zgodnie z obowiązującym porozumieniem otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za każdą sobotę i niedzielę przepracowaną w tym systemie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć została wyłączona

ZWOLNIENIA GRUPOWE: Co trzeba wiedzieć


W dniu 4 czerwca 2020 r. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie wręczyła Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zawiadomienie o rozpoczęciu procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych, które planowane są na III kwartał 2020 roku i dotyczyć będą 317 osób w obu zakładach (203 pracowników produkcji, 100 pracowników grupa indirect oraz 14 pracowników grupa salary).
Zdaniem Pracodawcy przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy (zmniejszenie poziomu zatrudnienia wraz ze zmianą struktury), spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, spadkiem sprzedaży (obecnym i przewidywanym), związanymi z sytuacją w branży motoryzacyjnej. Każdy z pracowników otrzymał list od Pracodawcy z wyjaśnieniem podjęcia takich działań.
NSZZ “Solidarność” podejmie odpowiednie działania wobec Pracodawcy przysługujące prawem stronie społecznej i jednocześnie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19, trwającą raptem 3 miesiące, do działań Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie i Zarządu ZF zmierzających do zmniejszenia zatrudnienia w naszych zakładach. Zadaniem wszystkich central związkowych oraz ERZ jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Zarządem ZF w celu chronienia miejsc pracy dla pracowników etatowych ZF.
Co trzeba wiedzieć o zwolnieniach grupowych
Zwolnienia grupowe regulują zapisy Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 192)
Pracodawca jest obowiązany skonsultować z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia
Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych powinno zostać zawarte między pracodawcą a związkiem zawodowym w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia złożenia przez pracodawcę zawiadomienia do związku
W porozumieniu określa się m.in.: liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru pracowników do zwolnienia, kolejność zwolnień oraz terminy dokonywania wypowiedzeń
W razie zawarcia porozumienia przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy nie stosuje się art. 38 KP
W przypadku niezawarcia porozumienia pracodawca przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy jest zobligowany stosować indywidualną procedurę konsultacyjną zgodnie z trybem określonym w art. 38 KP
Pracodawca – po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po wydaniu regulaminu – zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia
Organizacje związkowe maja prawo przedstawić w urzędzie pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia
W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić w pierwszej kolejności pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik w ciągu roku zgłosi taki zamiar (pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia)
Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji dotyczącej zwolnień grupowych.

Dział: Aktualności