Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu 16 października 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, na którym obie strony omówiły swoje projekty dotyczące nowych zasad przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonych negocjacji wypracowano wspólne kompromisowe stanowisko – nowe regulacje płacowe, które będą zawarte w Regulaminie Wynagradzania i będą obowiązywać wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie Prezydium na spotkaniu przedstawiło Dyrekcji swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące źle zorganizowanej Rejestracji Czasu Pracy (RCP) w zakładzie TRW IRS oraz unikania przez Dyrekcję przyspieszenia prac nad Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników TRW Polska w Częstochowie. Dyrekcja TRW IRS zobowiązała się w najbliższym czasie usprawnić RCP oraz zainstalować pobór wody przy wyjściu na palarnię od strony magazynu wyrobów gotowych. W dniu 21 października br. odbędzie się spotkanie, na którym zostaną wyjaśnione wątpliwości dotyczące zasad wypłaty i wysokości świadczeń z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie. W listopadzie spotkania z Dyrekcją będą dotyczyć prac nad nowym Regulaminem Pracy i UZP.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Po przejęciu TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen została wyłączona

Po przejęciu TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, iż zgodnie z art. 26.1 obowiązującej Ustawy o związkach zawodowych dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie zakładową organizację związkową o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. W myśl art. 26.1 pkt. 3 w/w Ustawy, jeżeli dotychczasowy i nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładową organizacją związkową w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach. Z przedstawionych przepisów Ustawy o związkach zawodowych jasno wynika, że w zakładzie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie stroną, która będzie negocjować z pracodawcą w/w działania jest Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność”. Jakie korzyści i w jakim stopniu z tego tytułu będą wynegocjowane i zapisane dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zależeć będzie przede wszystkim w silnym Związku Zawodowym, w szczególności w jego liczebności. Informujemy, że Komisja Zakładowa jest w posiadaniu dokumentów m.in. układów zbiorowych oraz porozumień jakie dotychczas obowiązują w koncernie ZF. Dla przykładu podajemy najmniejszą płacę pracowników produkcji jaka obowiązuje w zakładach ZF w Niemczech, wynosi ona 2 120 Euro. Bierne obserwowanie przez pracowników przejęcia zakładów TRW w Częstochowie przez koncern ZF nie przyniesie pracownikom żadnych wymiernych korzyści.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nadzwyczajne posiedzenie ERZ została wyłączona

Nadzwyczajne posiedzenie ERZ


W dniach 16 -17 października 2014 roku we Frankfurcie nad Menem odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TRW, dotyczące omówienia sytuacji związanej z przejęciem zakładów TRW przez koncern ZF. Z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w spotkaniu tym będzie uczestniczył kol. Artur Czarnota.

Dział: Aktualności