Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Projekty Aneksów do Regulaminu została wyłączona

Projekty Aneksów do Regulaminu


W dniu 13 czerwca br. odbyło się zaplanowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omawiane były propozycje i projekty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wprowadzenia Aneksów do Regulaminu Wynagradzania dotyczących nagród jubileuszowych, zasad i warunków wypłat oraz wysokości odpraw emerytalnych i rentowych, zasad i warunków wypłaty premii wakacyjnej, wprowadzenia dodatku stażowego dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Najpóźniej do 20 czerwca br. Dyrekcja HR zobowiązała się przedstawić swoje stanowisko w powyższej sprawie, kiedy i w jakich kryteriach możliwe jest wypracowanie i uzgodnienie porozumienia.
Podczas spotkania Prezydium przedstawiło również swoje spostrzeżenia i uwagi w sprawie zbyt długiego oczekiwania pracowników podczas wykonywania badań okresowych. Dyrekcja zapewniła, że temat ten został już przekazany lekarzowi zakładowemu oraz personelowi Przychodni i sytuacja ta ma się poprawić. W przypadku powtarzania się w dalszym ciągu takich utrudnień Dyrekcja zapewni pracownikom wykonywanie badań w innym miejscu niż Przychodnia Kolejowa.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Działalność Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Działalność Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”


Niestety, w dalszym ciągu na terenie zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zdarza się słyszeć głosy, że Komisja Zakładowa kierująca pracami Organizacji Związkowej „nic nie robi”, rzekomo nie podejmuje działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy dla pracowników. Tylko osoby nieodpowiedzialne, nie mające żadnej wiedzy i pojęcia o działalności związkowej, mogą tworzyć i rozpowszechniać takie wiadomości.
Jeśli w zakładach ZF TRW Polska w Częstochowie nie ma zwolnień, pracownicy mają zapewnioną pewność pracy i godne wynagrodzenie, są traktowani z poszanowaniem przez pracodawcę, to znaczy, że Związek Zawodowy jest traktowany przez Dyrekcję jako rzeczywisty partner społeczny, a wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia są rozwiązywane na bieżąco dla dobra pracowników i przyszłości zakładów. Tym celom służyć mają m.in. uzgodnione przez Organizację Zakładową z Dyrekcją Regulaminy Pracy i Wynagradzania.
dzialanosc-kz-2016Stanowcza interwencja Komisji Zakładowej nie pozwoliła pracodawcy na regularne przeglądy i analizy absencji chorobowej pracowników pod kątem jej wpływu na realizację planowanych zadań i organizację pracy. Na podstawie dokonywanych analiz absencji, jedynie w przypadku stwierdzenia faktu uciążliwej absencji, pracodawca zastrzegł sobie prawo do podjęcia stosownych działań, z wypowiedzeniem umowy o pracę włącznie.
Członkowie Związku na bieżąco otrzymują pomoc prawną. W 2015 roku kilkunastu członkom Związku w ten sposób cofnięto otrzymane wypowiedzenia umowy o pracę (lub Dyrekcja zrezygnowała z wręczenia im takich wypowiedzeń). O takich działaniach Komisja nie musi szeroko informować, bowiem do jej podstawowych obowiązków należy obrona członków Związku. Ponadto zwiększono liczebność inspektorów Społecznej Inspekcji Pracy, a każdy członek Związku Zawodowego, który zgłosi jakikolwiek problem zostaje wysłuchany i zostaje udzielona mu informacja i pomoc.
Już w najbliższym czasie Komisja Zakładowa wspólnie z Dyrekcją usiądą do rozmów w sprawie przedstawionych nowych stawek zasadniczych do Regulaminu Wynagradzania oraz podjęcia decyzji co do innych uzgodnień, m.in. w sprawie nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, wysokości odpraw emerytalno-rentowych.
Oczywistym priorytetem każdego Związku Zawodowego w zakładzie pracy jest zagwarantowanie miejsc pracy i godnych wynagrodzeń. Te główne cele w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie są osiągnięte. Myślenie niektórych osób, że to im się należy ustawowo i „muszą to mieć”, jest błędne i nieracjonalne. W dobie globalizacji, konkurencyjnego kapitalizmu, dążenia do osiągnięcia jak największych korzyści przez pracodawcę, wystarczy przyjrzeć się zakładom, gdzie nie ma związków zawodowych, jak pracownicy są traktowani, ile pracują, jak są wynagradzani, czy otrzymują corocznie podwyżki.

 

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Dziecka została wyłączona

Życzenia na Dzień Dziecka


dzien-dziecka-trw-2016Grafika: freepik.com.

 

Dział: Aktualności