Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ogłoszenie strajku od 25 lutego została wyłączona

Ogłoszenie strajku od 25 lutego


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą na spotkaniu w dniu 18 lutego 2019 roku podejmuje decyzję o przeprowadzeniu strajku załogi.
Strajk zostanie zorganizowany w terminie od godz. 6.00 dnia 25 lutego br., aż do odwołania, tj. do czasu podpisania porozumienia podwyżkowego z pracodawcą, które zakończy spór zbiorowy zgłoszony w dniu 3 stycznia 2019 r. Strajk zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie we wszystkich lokalizacjach i zakładach, gdzie są zatrudnieni pracownicy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uwaga: Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Udział w strajku jest dobrowolny.
Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiada za prawidłowy przebieg i organizację strajku na terenie zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Pracownicy zgłaszają się do pracy w dniu 25 lutego br. potwierdzając swoją obecność identyfikatorem. O godz. 6.00 na sygnał przedstawicieli Komitetu odchodzą od maszyn i udają się bezpośrednio na stołówki zakładowe.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wyniki końcowe referendum strajkowego została wyłączona

Wyniki końcowe referendum strajkowego


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, na podstawie listy przekazanej przez pracodawcę i informacji uzyskanej w dniu 6 lutego 2019 r. o liczbie 4549 pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że w referendum strajkowym wzięły udział 3303 osoby uprawnione, co stanowi 72,6 % ogółu pracowników, głosów ważnych oddano 3273, nieważnych – 30.
Za zorganizowaniem akcji strajkowej w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie opowiedziało się 3232 pracowników, co stanowi 97,85% ogółu osób biorących udział w referendum strajkowym. Przeciw akcji strajkowej wypowiedziało się 41 osób, co stanowi 1,25% ogółu biorących udział w referendum.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w referendum:
1) udział wzięło 72,6% ogółu zatrudnionych pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) za strajkiem opowiedziało się 97,85% ogółu osób biorących udział w referendum strajkowym.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” posiada podstawę prawną do ogłoszenia akcji strajkowej w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej


W odpowiedzi na przedstawioną 13 lutego br. informację pracodawcy, skierowaną do pracowników, a dotyczącą wypłaty w dniu 10 marca br. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zgodnie z ofertą Dyrekcji przedstawioną stronie związkowej i zapisaną w protokole rozbieżności w dniu 30 stycznia br., Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na tego rodzaju praktyki ze strony pracodawcy i jednocześnie zwraca się do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o natychmiastowe wycofanie tej informacji.
Informujemy, że dopóki nie zostanie zakończony podpisaniem porozumienia podwyżkowego dla pracowników spór zbiorowy, nie akceptujemy żadnych takich działań ze strony Dyrekcji. W dniach od 4 do 15 lutego br. odbywa się referendum strajkowe, które da odpowiedź, czy pracownicy przystępują do akcji strajkowych, czy akceptują wypłatę podwyżki w wysokości proponowanej przez pracodawcę. Wynik referendum strajkowego zostanie przesłany pracodawcy w dniu 16 lutego br. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie zakończy to sporu zbiorowego, ale pozwoli na podjęcie konstruktywnych i merytorycznych rozmów na zaplanowanym w dniu 18 lutego br. spotkaniu strony związkowej z pracodawcą dotyczącym sytuacji w sporze zbiorowym.
Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w przypadku niewycofania w/w informacji skierowanej do pracowników w dniu 16 lutego br. może zostać podjęta uchwała o wyznaczeniu terminów strajku pracowników w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz decyzja o dalszych rozmowach w celu rozwiązania sporu zbiorowego z osobami kompetentnymi i decyzyjnymi z Zarządu ZF w Niemczech.
Tutaj prezentujemy treść pisma KZ do Dyrekcji: >>>>>.

Dział: Aktualności