Kontrola zwolnień lekarskich


W związku z udostępnianiem przez pracodawcę TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie poradnika firmy CONPERIO dla pracownika w formie ulotki dotyczącej kontroli zwolnień lekarskich Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, co następuje:
1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.) pracodawca ma prawo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby własnej lub z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:
– nie wykonuje pracy zarobkowej,
– nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnień lekarskich od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny polega na ustaleniu dodatkowo, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę; nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
2) Przy wskazaniu, że “chory może chodzić” pracownik ma prawo do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, takich jak udanie się do apteki, na zabieg czy kontrolę lekarską, odbywanie rehabilitacji, udanie się na spacer, dokonywanie zakupów w przypadku osoby samotnej.
W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy uznał, że udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację “chory może chodzić” nie koliduje z obowiązkami pracowniczymi i nie może być uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP (wyrok z 2.04.1998 r., IPKN 14/98).
W przypadku zwolnienia lekarskiego w związku z dolegliwościami neurologicznymi lub depresją, w trakcie którego zalecane jest przez lekarza częste wychodzenie z domu, spotykanie się z ludźmi, zachowywanie aktywności sportowej, nieobecność pracownika w mieszkaniu jest usprawiedliwiona i nie może być utożsamiana z wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
Dlatego też w każdym przypadku niezastania pracownika w mieszkaniu kontrola winna być ponowiona, aby w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśnić przyczyny nieobecności pracownika. Nie każda bowiem nieobecność pracownika w mieszkaniu jest przyczyną odmowy prawa do wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
3) Pracownik powinien także zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony tzw. miru domowego, w których przewidziano bardzo wąski katalog służb, którym nie można odmówić otwarcia drzwi. W tym katalogu nie ma przedstawicieli pracodawcy dokonujących kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. W związku z tym przedstawiciele pracodawcy nie mogą wejść do mieszkania siłą, a pracownik nie ma obowiązku wpuszczania ich do mieszkania.

Umieszczony w Aktualności

« »