Działalność NSZZ “Solidarność” w ZF Częstochowa


W związku z pojawianiem się nieprawdziwych treści na portalach społecznościowych, zamieszczanych przez osoby wrogo nastawione lub niechętne związkowi zawodowemu NSZZ “Solidarność”, zawierających zarzuty, iż związek rzekomo nie działa dla dobra pracowników, poniżej przedstawiamy w skrócie informacje dotyczące działalności NSZZ “Solidarność” w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie.
Ponadto informujemy, że przedstawiciele KZ NSZZ “Solidarność” nie będą brali udziału w dyskusjach i polemikach z osobami, które w ohydny sposób bezpodstawnie oczerniają innych i uprawiają brudną politykę tylko i wyłącznie dla swoich celów propagandowych, a na pewno nie mają na celu korzyści dla pracowników naszych zakładów. Czas pokazuje, kto działa dla dobra pracowników w celu utrzymania miejsc pracy i odpowiednich wynagrodzeń.
1) Podpisano aneks do Regulaminu Wynagrodzenia dotyczący zmiany naliczania podwyżek wynagrodzeń (zmieniono procentowy udział podwyżki wynikającej z absencji i oceny z 60/40% na 30/70%). Obecnie każdy pracownik, nawet z dużą absencją w pracy otrzymuje podwyżkę, w przeszłości pracownik taki w ogóle jej nie otrzymywał. Wprowadzono też pozytywne zmiany dotyczące wyrównania podwyżek dla osób powracających z urlopów wychowawczych, macierzyńskich i po dłuższym zwolnieniu lekarskim.
2) Zmieniono okres rozliczeniowy z 4-miesięcznego na 3-miesięczny, w niektórych okresach wprowadzano 1-miesięczny. Obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
3) Corocznie negocjowany jest i regulowany wzrost podwyżek wynagrodzeń. W ostatnich 5 latach były one znaczące w porównaniu do poprzednich lat (wzrost stawki o kwotę 1275 PLN). O podpisanych porozumieniach pracownicy są informowani. Obecnie średnia stawka zasadnicza na produkcji wynosi około 3800 zł.
4) Podpisano aneks do Regulaminu Wynagradzania dotyczący pracy w systemie 4-zmianowym (w przeszłości pracownicy pracowali w takim systemie przez dobrych kilka lat bez jakichkolwiek dodatków za pracę w sobotę i niedzielę).
5) Podpisano aneks do Regulaminu Wynagradzania dotyczący dodatków za pracę w święta państwowe i kościelne.
6) Wprowadzono nagrodę jubileuszową.
7) Wyrównano przed podwyżką w 2018 r. stawki zasadnicze pracowników produkcji o dodatkowe 100 zł – do wysokości stawki 2500 zł.
8) Zmieniono zasady otrzymywania świadczeń z ZFŚS; obecnie pracownicy, którzy mają mniejsze dochody na osobę w rodzinie otrzymują o wiele większe świadczenia od osób z większymi dochodami (w przeszłości różnica wynosiła między takimi grupami zaledwie 10 zł).
9) W kwietniu 2020 roku NSZZ “Solidarność” stanowczo sprzeciwił się i nie podpisał proponowanego przez Dyrekcję porozumienia, polegającego na zawieszeniu do końca roku wypłat miesięcznych premii produkcyjnych, premii frekwencyjnych, zawieszenia wypłat z ZFŚS, skrócenia przerw na odpoczynek do 15 minut oraz wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
10) W ramach zwolnień grupowych przeprowadzonych w 2020 roku miało być objętych zwolnieniami 317 pracowników; w wyniku rozmów i konsultacji z Pracodawcą zwolnionych zostało w sumie tylko 52 osoby, kilkoro przy pomocy Biura Prawnego NSZZ “Solidarność” wygrało sprawy w sądzie pracy. Kilkanaście osób podpisało rozwiązanie umowy za porozumień stron, a kilkoro zostało zatrudnionych w ZF Elektronika.
11) Z pomocą Biura Prawnego NSZZ “Solidarność” osiem osób wygrało w Sądzie Pracy sprawy przeciwko Pracodawcy w związku z rozwiązaniem umów o pracę z powodu wysokiej absencji chorobowej lub nieudzieleniem urlopu na żądanie, w wyniku czego pracownik otrzymał zwolnienie z art. 52 KP.
12) Na bieżąco NSZZ “Solidarność” opiniuje i przedstawia Pracodawcy swoje negatywne stanowisko dotyczące informacji o rozwiązaniu umowy z pracownikami w trybie art. 53KP. W większości przypadków Pracodawca wycofał się z takiego zamiaru.
13) NSZZ “Solidarność” nie wyraził zgody na zmianę przez Pracodawcę wynagrodzenia za przepracowane godziny nocne – w dalszym ciągu jest to dodatek w wysokości 50% dniówki.
14) Wcześniej uzgodniono i są prowadzone obecnie transfery pracowników pomiędzy zakładami w celu utrzymania miejsc pracy.
15) Na bieżąco na spotkaniach z Dyrekcją rozwiązywane są problemy organizacyjne dotyczące stanu zatrudnienia, warunków pracy i BHP.
16) Każdy występujący problem na liniach produkcyjnych zostaje na bieżąco przez stronę związkową rozwiązywany podczas spotkań i rozmów z menedżerami produkcji.
17) Każdy członek NSZZ “Solidarność” w razie potrzeby ma niezwłocznie wsparcie i pomoc zarówno z Komisji Zakładowej, jak i Biura Prawnego.
Zadaniem związku zawodowego nie jest chwalenie się osiągnięciami i szkalowanie innych, lecz swoją działalnością ma być skuteczny wobec Pracodawcy z korzyścią dla pracowników. Obecnie Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF ASP w Częstochowie liczy około 850 członków, tj. około 25% obecnego stanu załogi (jeśli chodzi o pracowników produkcji to wskaźnik ten jest na poziomie 30%).
Ze związkowym pozdrowieniem, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność”

Umieszczony w Aktualności

« »