Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (3) została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (3)


W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się zaplanowane spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas rozmów negocjacyjnych Dyrekcja wychodząc naprzeciw postulatom strony związkowej zobowiązała się do utrzymania wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej w kwocie 200 złotych brutto, wypłacanej na dotychczasowych zasadach zapisanych w Regulaminie Wynagradzania oraz wprowadzenia dodatkowej premii frekwencyjnej, wypłacanej w kwocie 240 złotych brutto co pół roku dla pracowników z 100% obecnością w pracy.
W powiązaniu z wymienionymi elementami Dyrekcja proponuje podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto. Jak podkreśla Dyrekcja, podwyżka wynagrodzeń zasadniczych będzie miała wpływ na wysokość premii produkcyjnej, dodatków nocnych oraz innych elementów wynagradzania zależnych o wynagrodzenia zasadniczego. Podwyżki będą obowiązywać od 1 stycznia br.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem wymienionych elementów podwyżki Dyrekcja nie wyraża zgody na wprowadzenie nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym. Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” nie zaakceptowali propozycji zaproponowanych przez Dyrekcję TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie nie doprowadziło do wypracowania i podpisania porozumienia podwyżkowego. Widząc rozbieżności w propozycjach podwyżkowych i braku na chwilę obecną porozumienia, obie strony uzgodniły osobę mediatora, która będzie uczestniczyła w postępowaniu mediacyjnym sporu zbiorowego. Dyrektor HR zobowiązał się do ustalenia z mediatorem terminu spotkania.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (2) została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (2)


W dniu 7 stycznia 2019 r. w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się drugie spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Zespół negocjacyjny poinformował, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie akceptuje propozycji porozumienia podwyżkowego przedstawionej przez Dyrekcję na spotkaniu w dniu 4 stycznia br. Jednocześnie strona związkowa przedstawiła swoją propozycję porozumienia podwyżkowego. Spotkanie nie doprowadziło do wypracowania i podpisania porozumienia podwyżkowego. Widząc zbyt duże różnice w stanowiskach obu stron NSZZ “Solidarność” wnioskował sporządzenie protokołu rozbieżności.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym


W dniu 4 stycznia 2019 r. w siedzibie ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolniczej 33 odbyło się spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń w roku 2019 dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej następujące propozycje podwyżkowe:
1) Wprowadzenie w 2019 r. nagród jubileuszowych na podobnych zasadach jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszowa będzie wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości kwotowej 2000 zł brutto, a za przepracowane 25 lat w wysokości 2500 złotych brutto. W roku 2019 są tylko pracownicy, którzy będą obchodzić okrągłe jubileusze 20 i 25 lat pracy. Kontynuacja wypłat nagród jubileuszowych w kolejnych latach oraz ewentualna zmiana zasad ich wypłaty będzie omawiana w czasie następnych negocjacji podwyżkowych.
2) Podział dotychczasowej premii frekwencyjnej na:
a) 600 złotych brutto za 100% obecność w pracy w I półroczu płatne wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2019 r. i w wysokości 600 złotych brutto za 100% frekwencję w pracy w II półroczu płatne wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2019 r.
Premia przysługuje również w sytuacji wystąpienia absencji spowodowanej: niezawinionym przez pracownika wypadkiem przy pracy, który został zgłoszony służbom BHP; urlopem, za który przysługuje pracownikowi wynagrodzenie; opieką nad dzieckiem wynikającą z art. 188 Kp. Pracownicy zatrudnieni w trakcie roku nabywają prawo do premii frekwencyjnej proporcjonalnie z każdym przepracowanym pełnym miesiącem. Powyższe zasady wypłaty premii frekwencyjnej będą obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
b) miesięczną premię frekwencyjną w wysokości 100 zł brutto wypłacaną na dotychczasowych zasadach; potrącenia jak w regulaminie wynagradzania, czyli po 20 zł za dzień absencji chorobowej.
3) Za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta państwowe lub kościelne pracownikowi przysługuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dodatek w wysokości 150% stawki wynikającej z osobistego wynagrodzenia pracownika, o ile pracownik nie otrzyma w zamian za pracę w ten dzień innego dnia wolnego: 1 stycznia (Nowy Rok); 6 stycznia (Święto Trzech Króli); Wielkanoc; 3 maja (Święto Konstytucji); Boże Ciało; 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP); Wszystkich Świętych; 11 listopada (Święto Niepodległości); Boże Narodzenie.
Po zaakceptowaniu tych propozycji Dyrekcja proponuje ponadto podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 230 złotych brutto (z pochodnymi to około 290 złotych brutto). Zespół negocjacyjny poinformował Dyrekcję, że po szczegółowej analizie przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” przedstawionej propozycji przedstawi swoje stanowisko na następnym spotkaniu, które zostało zaplanowane w dniu 7 stycznia br.

Dział: Aktualności