Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące Tarczy antykryzysowej została wyłączona

Spotkanie dotyczące Tarczy antykryzysowej


W dniu 6 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Spotkanie dotyczyło podpisania porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 63.
W wyniku podpisanego porozumienia na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 7 kwietnia do 6 lipca br. pracownicy produkcji oraz pracownicy działów pomocniczych są objęci przestojem ekonomicznym i zostanie im wypłacone wynagrodzenie obniżone o 5%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracownika.
Pracownicy działów nieprodukcyjnych łącznie z kierownictwem i menedżmentem zostają objęci na okres trzech miesięcy obniżeniem wymiaru czasu pracy o 20%. Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy, obniża się wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 27 marca 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
W dniu 26 marca strona związkowa przedstawiła na piśmie Pracodawcy swoje negatywne stanowisko i szczegółowe uwagi dotyczące przedstawionego na spotkaniu w dniu 23 marca pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i ewentualne utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowanie wprowadzenia takich działań przez Pracodawcę już w tym okresie jest zdecydowanie działaniem przedwczesnym i nieadekwatnym do potrzeb. Zakłady ZF ASP w Częstochowie praktycznie dopiero od dnia 18 marca odczuwają częściowy brak zamówień i brak produkcji na poszczególnych liniach produkcyjnych, a Pracodawca po zaledwie kilku dniach przedstawił stronie społecznej propozycję wprowadzenia środków mających na celu zrekompensowanie finansowe ewentualnych przestojów w nadchodzących tygodniach.
Pracownicy ZF ASP Sp. z o.o. w Częstochowie zgodnie z apelem Dyrekcji w 13 tygodniu 2020 roku zostali skierowani do wykorzystania urlopów zaległych, wykorzystują odbiór godzin nadliczbowych, opiekę nad dzieckiem oraz na prośbę Dyrekcji korzystają z urlopów wypoczynkowych za 2020 rok. Ponadto część linii produkcyjnych w 13 tygodniu pracuje. Przedstawione propozycje Dyrekcji mogą być ewentualnie omawiane i rozpatrywane dopiero w 16 tygodniu br.
Obecny spadek zamówień związany z COVID-19 i brak możliwości sprzedaży naszego asortymentu odbiorcom zewnętrznym powoduje konieczność przestoju firmy. Jednak kondycja finansowa spółki ZF Group, która niedawno zakupiła firmę WABCO Polska nie jest na tyle zła, by większość kosztów związanych z kryzysem miał ponosić pracownik!!! Dla NSZZ “Solidarność” utrzymanie miejsc pracy i niezagrożone istnienie firmy jest kluczowe i powinno być kluczowe dla naszego Pracodawcy, który winien znacząco ograniczyć koszty, które wykazuje z działalności zakładów. Zamiast zwalniać, lepiej przenosić pracowników na “postojowe”.
Zdaniem strony związkowej obecnie podejmowane działania Pracodawcy polegające na rezygnacji z zatrudnionych pracowników przez APT oraz etatowych pracowników ZF, którym umowy na czas określony kończą się z końcem marca br., są złym posunięciem Pracodawcy. Z prostej przyczyny: w przypadku wznowienia produkcji nie będzie odpowiedniej liczby ludzi, by móc zapewnić odpowiedni tok produkcji i wykonać zakładane zamówienia dla klientów. W związku z powyższym strona społeczna zaproponowała Pracodawcy wypłatę pracownikom, dla których nie ma pracy wynagrodzenia postojowego w wysokości 100% stawki zasadniczej w 14 i 15 tygodniu. Ponadto w dniach 14-17 kwietnia br. pracownicy zobowiązani będą do wykorzystania 4 dni bieżącego urlopu za 2020 rok. Strona związkowa przedstawiła jednoznaczne stanowisko, że nie wyrazi zgody na rezygnację z tworzenia ZFŚS na 2020 rok.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Rady Pracowników została wyłączona

Stanowisko Rady Pracowników


Dział: Aktualności