Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe została wyłączona

Pracownicze Plany Kapitałowe


W dniu 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrektorem HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło obowiązkowego wprowadzenia przez pracodawcę z dniem 1 lipca br. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Według zapewnień pracodawcy obecnie trwa sprawdzenie przez firmę AON sześciu ofert firm, które przedstawiły propozycje na zarządzanie PPK dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Group w Polsce. Do końca czerwca br. Dyrekcja otrzyma od firmy AON rekomendację firm lub firmy, z którą byłoby najbardziej korzystne popisanie umowy na zarządzanie PPK.
Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca musi uzgodnić takiego operatora wspólnie ze stroną związkową. Po wyborze operatora PPK pracodawca zobowiązany jest do 1 listopada br. podpisać umowę, by wraz z wynagrodzeniem za miesiąc październik 2019 r. można było odprowadzić pierwszą składkę dla pracownika w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto (wpłaca pracodawca) plus 2,5% (z wynagrodzenia brutto pracownika). Pracodawca planuje we wrześniu uruchomienie specjalnej akcji informacyjnej dotyczącej PPK adresowanej do pracowników.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące została wyłączona

Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące


W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Podczas spotkania strona związkowa wspólnie z Dyrekcją ustaliła, że należy uaktualnić stawki zasadnicze w Regulaminie Wynagradzania. Pozostałe zapisy – dotyczące m.in. wypłaty nagrody rocznej uzależnionej od wysokości indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika za dany rok kalendarzowy, naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, oceny pracowników powracających do pracy po długotrwałym leczeniu, wprowadzenia do regulacji płacowych absencji chorobowej związanej z rehabilitacją pracownika w ilości 12 dni w roku, która nie byłaby uwzględniania przy obniżeniu podwyżki z tego tytułu oraz wprowadzenia zasad wypłaty dodatku stażowego – będą kolejno omawiane i uzgadniane na następnych spotkaniach.
Podczas spotkania omówiono również zgłaszane przez pracowników uwagi i zastrzeżenia dotyczące pracy wykonywanej obecnie w skrajnych temperaturach przekraczających znacznie temperaturę 30 stopni Celsjusza. Obecnie zbyt wysokie temperatury przekraczające dopuszczalną wartość 28 stopni Celsjusza panują na hali Leoplast oraz na niektórych obszarach hali GST i przy ul. Rolniczej 33. Pracodawca zapewnił stronę związkową, że z dniem 10 lipca br. zostanie zainstalowany system klimatyzacji na hali Leoplast. Pracodawca wprowadzi także dla pracowników zatrudnionym w takich pomieszczeniach dodatkowe 10-minutowe przerwy na odpoczynek od wysokich temperatur.
Następne spotkanie dotyczące naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej zaplanowano na dzień 27 czerwca br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej


Informujemy wszystkich pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” wystąpiła w maju br. do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z inicjatywą dotyczącą wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów, które będą obowiązywały przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej w taki sposób, by pracownik produkcji wynagradzany był optymalnie za swój wkład w wykonywanie swoich obowiązków, a minimalna wysokość premii nie była niższa niż na poziomie 10%.
Obecnie w zakładzie poduszek powietrznych od kilku miesięcy pracownicy otrzymują premię produkcyjną na poziomie mniejszym niż 9%. Wcześniej (na początku 2018 r.) sytuacja taka miała miejsce w zakładzie pasów. Mimo dotychczasowych rozmów z pracodawcą sytuacja nie uległa zmianie. NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Dyrekcji TRW IRS o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zwiększenia wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Na następnym spotkaniu w dniu 24 czerwca br. strona związkowa przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.
W przypadku zaniechania odpowiednich działań ze strony pracodawcy Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy następnych negocjacjach podwyżkowych będzie oczekiwać od Zarządu ZF dla zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wyrównania utraconych comiesięcznych wynagrodzeń z powodu obniżenia premii produkcyjnej, żądając większego wzrostu wynagrodzeń na 2020 r. Ponadto Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” poinformuje Zarząd ZF Group o dotychczasowym naliczaniu przez Dyrekcję zakładu poduszek powietrznych coraz to mniejszych miesięcznych premii produkcyjnych, informowaniu pracowników o rzekomo złej kondycji zakładu, spadku wydajności produkcji, braku zamówień wynikających z utraty zaufania ze strony klienta, które jakoby są związane z działaniami podjętymi przez stronę związkową podczas negocjacji podwyżkowych na 2019 r. Jednocześnie informujemy, że sytuacja taka nie ma miejsca w zakładzie pasów, choć pracownicy tego zakładu również uczestniczyli w referendum strajkowym i w przygotowaniach do strajku.
O efektach spotkań będziemy informować odrębnymi komunikatami.

Dział: Aktualności