Sytuacja biznesowa i utrzymanie miejsc pracy


W dniu 9 lipca 2020 roku odbyło się zaplanowane na prośbę strony związkowej spotkanie z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Spotkanie dotyczyło omówienia obecnej sytuacji związanej z redukcją stanu zatrudnienia poprzez przeprowadzenie zwolnień grupowych wśród pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych i zakładzie pasów bezpieczeństwa w ZF ASP sp. z o.o. w Częstochowie oraz zatrudnianie w tym okresie grupy obcokrajowców, którzy zdaniem kierownictwa zakładu pasów bezpieczeństwa są niezbędni do wykonania zakładanych celów produkcyjnych.
Jednocześnie w związku z coraz większymi planami produkcyjnymi kierownictwo podejmuje w niektórych przypadkach decyzje o nieudzielaniu dla niektórych pracowników produkcji urlopów wypoczynkowych, które wcześniej zostały przez nich zaplanowane i zaakceptowane przez Pracodawcę w sporządzonym planie urlopów lub jak w przypadku Dyrekcji pasów bezpieczeństwa zwraca się z apelem do pracowników o dobrowolnym, w miarę możliwości, planowaniu jednego tygodnia urlopu w okresie wakacyjnym. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” poinformowała Pracodawcę, że zgodnie z art. 162 Kodeksu Pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kolejnych dni kalendarzowych.
Dodatkowo uruchomiona została praca w godzinach nadliczbowych w celu wykonania zakładanych planów produkcyjnych. Niektórzy pracownicy zostają przymuszeni do pracy w godzinach nadliczbowych do 10 lub 12 godzin na dobę oraz do pracy w wolne soboty i niedziele. W przypadku odmowy muszą składać oświadczenia, że nie wyrażają zgody na proponowaną pracę w godzinach nadliczbowych, co jest ewidentnym naruszeniem obowiązującego prawa pracy w Polsce. W obowiązującym Kodeksie Pracy oraz Regulaminie Pracy w ZF ASP w Częstochowie nie ma żadnych zapisów dotyczących składania jakichkolwiek oświadczeń przez pracownika, który odmawia pracy w godzinach nadliczbowych.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła swoje stanowisko dotyczące obecnych negatywnych – zdaniem pracowników i strony związkowej oraz Rady Pracowników – działań podejmowanych przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie. Jednocześnie zdaniem strony społecznej działania te w trwającym kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19 nie napawają optymizmem co do przyszłości zatrudnionych pracowników, rozwoju zakładów w Częstochowie oraz dalszych potencjalnych korzyści dla koncernu ZF. W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” poinformowała Pracodawcę o wystąpieniu z pismem do Starosty Częstochowskiego o cofnięcie zezwoleń dotyczących zatrudniania obcokrajowców oraz przesłania do PUP w Częstochowie negatywnej opinii dotyczącej prowadzonego procesu zwolnień grupowych.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” skierowała również pismo do Prezydenta Zarządu ZF Friedrichshafen AG o niezwłoczne podjęcie decyzji o odstąpieniu od proponowanych przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie zwolnień grupowych oraz podjęcia rozmów ze stroną związkową w celu wypracowania rozwiązań, pozwalających utrzymać dotychczasowe miejsca pracy w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo przedstawiciele Prezydium zwrócili się do Dyrekcji o niezwłoczne zaprzestanie sporządzania oświadczeń od pracowników o odmowie pracy w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnianie w obecnym czasie pracowników polskich.

Umieszczony w Aktualności

« »