Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 17 sierpnia 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia pomiędzy stronami wprowadzenia przedstawionego przez Pracodawcę projektu aneksu do Regulaminu Pracy. Przedstawiona wersja projektu aneksu zawiera m.in. wprowadzenie z dniem 1 września br. 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracowników IRS (dla pracowników SBS pozostaje bez zmian 2-miesięczny okres rozliczeniowy), zaplanowanie dla pracowników eksploatacji godzin niedzielnych od 5.00 do 5.00 w poniedziałek (w związku z tym dla tej grupy pracowników I zm. w poniedziałek będzie obowiązywać od godz. 5.00 do godz. 13.00) oraz zwiększenie limitu nadgodzin do 416 godzin w danym roku.
Zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem strona związkowa w dniu 16 sierpnia br. przedstawiła Pracodawcy na piśmie swoje negatywne stanowisko w tej sprawie. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie akceptuje i nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego aneksu z przedstawionymi stronie społecznej zapisami do Regulaminu Pracy. Jednocześnie strona związkowa nie wyraża jakiejkolwiek zgody na wprowadzanie do obowiązującego Regulaminu Pracy zapisów, które spowodują obowiązywanie różnych standardów dotyczących warunków pracy i płacy w stosunku do pracowników IRS, a inne w stosunku do pracowników zatrudnionych w SBS.
Zdaniem Dyrekcji IRS wydłużenie okresu rozliczeniowego do 4 miesięcy pozwoliłoby na możliwość bilansowania nadwyżki pracowników, których stan zatrudnienia na zakładzie poduszek we wrześniu i październiku br. będzie większy niż zapotrzebowanie na pracowników do zrealizowania zakładanych planów produkcyjnych. Aby prawdopodobnie uniknąć takiej sytuacji, Dyrekcja IRS w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego 4-miesięcznego zaplanuje 2 dni wolne od pracy we wrześniu i 2 dni wolne w październiku, a w zamian pracownicy odpracują te dni w listopadzie, w którym spodziewane są większe plany produkcyjne do zrealizowania. Pozwoliłoby to na uniknięcie podjęcia innych działań dotyczących stanu zatrudnienia w przypadku dalszych spadków produkcji związanych z redukcją zamówień ze strony klientów.
Dodatkowo z końcem tego roku zaplanowane jest zakończenie transferu szycia poduszek z hali GST (zostanie tylko część szycia poduszek dla Daimlera). W wyniku tych transferów dla około 112 pracowników będzie zapotrzebowanie na inną pracę w innych obszarach produkcyjnych w zakładzie poduszek powietrznych. Obecnie sytuacja biznesowa nie jest optymistyczna, w dalszym ciągu zamówienia ze strony klientów są niestabilne. Strona związkowa zwróciła się z prośbą do Dyrekcji IRS o zaplanowanie spotkania w miesiącu wrześniu br. na którym Pracodawca będzie mógł przedstawić zaktualizowane potwierdzone plany produkcyjne na następne miesiące br. celem wypracowania i podjęcia wspólnych działań zmierzających do utrzymania miejsc pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek.

Umieszczony w Aktualności

« »