Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 18 marca 2020 r. na wniosek strony związkowej odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Pracowników.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy: – środki podjęte przez Dyrekcję w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w związku z COVID-19; – rozwiązania proponowane przez Dyrekcję w celu złagodzenia skutków kryzysu dla działalności gospodarczej i miejsc pracy.
Dyrekcja ZF ASP zaproponowała stronie związkowej, by wydłużyć okres rozliczeniowy na okres 12 miesięcy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego na rok umożliwiłoby Pracodawcy w tym trudnym okresie udzielenie pracownikom dni wolnych w zmian za późniejsze ich odpracowanie w soboty. Następnym proponowanym przez ZF ASP rozwiązaniem jest wykorzystywanie zaległych urlopów oraz na obydwu zakładach rezygnacja z nocnej zmiany. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie zwróciła się do strony społecznej o “kreatywne” myślenie oraz wzięcie odpowiedzialności przez pracowników, dla dobra firmy. Obecna nadzwyczajna sytuacja w branży motoryzacyjnej jest – zdaniem pracodawcy – związana z panującą pandemią COVID-19 i jednoczesnym spadkiem zamówień i produkcji w wyniku zamykania przez koncerny samochodowe swoich zakładów na ten okres.
Strona społeczna oświadczyła, że nie akceptuje rozwiązań przedstawionych przez pracodawcę. NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na wydłużenie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego. Zdaniem strony związkowej wiązałoby to się z odrobieniem tych godzin w wolne soboty, co byłoby dodatkowym obciążeniem dla pracowników. Ponadto obecnie nie można określić, ile takich sobót byłoby do odpracowania w ciągu roku.
Strona społeczna przedstawiła swoje propozycje Dyrekcji ZF ASP, m.in. rezygnację z zatrudniania w tym okresie pracowników APT, w tym również obcokrajowców. W przypadku braku pracowników APT i obcokrajowców na liniach produkcyjnych na obydwu zakładach, strona społeczna jest w stanie wyrazić zgodę na wykorzystanie przez pracowników ZF ASP w dniach od 23 marca do 27 marca br. urlopu wypoczynkowego w liczbie 5 dni za 2020 r.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” – biorąc również odpowiedzialność za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój oraz utrzymanie miejsc pracy dla polskich pracowników – zobowiązuje się do pełnego zaangażowania w trakcie następnych rozmów z Pracodawcą i Zarządem ZF Group w celu przezwyciężenia kryzysu mogącego mieć wpływ na przyszłą działalność ZF ASP w Częstochowie.
Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie stoi na stanowisku, iż nie jest w stanie zaakceptować propozycji strony społecznej i nie może pozbyć się obcokrajowców, którym musi zapewnić pracę zgodnie z zawartymi wcześniej umowami. W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia, strona związkowa zażądała od Pracodawcy wypłaty postojowego w wysokości 100% stawki zaszeregowania ujętej w umowie o pracę dla tych pracowników, którym pracodawca w omawianym okresie nie jest w stanie zagwarantować pracy. Jednocześnie NSZZ “Solidarność” nie akceptuje działań związanych z potrzebą zagwarantowania pracy dla obcokrajowców, w momencie w którym jest brak pracy dla etatowych pracowników ZF ASP w Częstochowie.

Umieszczony w Aktualności

« »