Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 25 marca 2022 r. o godz. 11.30 odbyło się planowane spotkanie Dyrekcji IRS i SBS z przedstawicielami związków zawodowych działających w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek strony związkowej. Tematem spotkania było omówienie podjętej przez Zarząd ZF decyzji dotyczącej wypłaty tzw. nagrody covidowej dla pracowników zatrudnionych w ZF w Niemczech.
W dniu 11 marca 2022 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie oraz MOZ Pracowników ZF Polska zwróciły się do Pracodawcy o nagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie specjalną nagrodą w wysokości równoważnej 1100 Euro oraz specjalnej premii lojalnościowej w wysokości 15 Euro za każdy pełny rok pracy, analogicznie do rozwiązań, jakie zastosował Zarząd ZF w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF w Niemczech.
W odpowiedzi, w piśmie skierowanym także do wszystkich pracowników, Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie poinformowała, że w zakładach ZF w Polsce stosowane są odmienne zasady wynagradzania w oparciu o lokalne uwarunkowania i porozumienia. Nagroda dla pracowników ZF w Niemczech została wypłacona na podstawie lokalnego porozumienia zakładowego i jest powiązana z wynikami osiągniętymi przez firmę. Każdego roku na wyniki firmy wpływają różne wyzwania. W ubiegłym roku głównym z nich było z pewnością przezwyciężenie wpływu pandemii Covid-19 na działalność firmy. Z tego względu w liście do pracowników w Niemczech znalazło się odniesienie do tego zagadnienia. Zarząd ZF poinformował, że wypłacenie nagrody dla pracowników w Niemczech to nie jest dodatkowa płatność z powodu Covid-19, lecz standardowy roczny bonus, wypłacany co roku w przypadku osiągnięcia dobrych wyników. Podobne nagrody mamy również w Polsce. Nagroda roczna w naszych zakładach w Częstochowie także zostanie wypłacona zgodnie z Regulaminem wynagradzania. Zamieszanie, które wyniknęło z powodu informacji o nagrodach w Niemczech, spowodowane zostało mało precyzyjnym komunikatem, który mógł sugerować, że nagrody 1100 Euro są czymś dodatkowym. W przyszłości tego rodzaju komunikaty będą lepiej dopracowane, aby nie powodować kontrowersji, informuje Pracodawca.
Potwierdza to także informacja uzyskana przez NSZZ “Solidarność” od związku zawodowego IG Metall, z której wynika, że w ZF w Niemczech wypłacono 1 100 Euro pracownikom jako tak zwaną premię covidową, tzn. za pracę w utrudnionych warunkach. Niemiecki rząd umożliwił takie wypłaty bez podatku do 1 500 Euro. Takie premie były np. wypłacane pielęgniarkom, sprzedawczyniom. W normalnej sytuacji w maju w zakładach ZF w Niemczech odbyłoby się podejmowanie decyzji na temat wysokości premii/udziału w zysku, ale w tym roku takiej premii nie będzie z uwagi na wypłatę – w zamian premii covidowej, która była wypłacona bez podatku. Dopiero w 2023 r. będzie możliwe wypłacenie premii z tytułu udziału w zysku. Zdaniem IG Metall z powyższych powodów wypłacona premia powinna być uważana za premię/udział w zysku.
W żadnych zakładach ZF w Polsce nie przewiduje się wypłaty nagród w związku z Covid-19. Zostaną wypłacone wszelkie premie lub nagrody, które obowiązują w danych jednostkach prawnych. W ZF Sterring Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach premia roczna (tzw. efektywnościowa) za 2021 r., została już wypłacona pracownikom wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 r. W ZF Braking Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach istnieje premia roczna (za osiągnięcie wyników BHP i jakościowych), za rok 2021 została wypłacona w wraz z wynagrodzeniem za styczeń br. Natomiast w spółce ZF CV Systems Poland we Wrocławiu będzie obowiązywać nagroda roczna w wysokości 1% wynagrodzenia rocznego, począwszy od roku 2023.
Biorąc powyższe pod uwagę członkowie Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zwrócili się do Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie o respektowanie zawartego zapisu w Regulaminie wynagradzania dotyczącego nagrody rocznej, który jednoznacznie wskazuje wysokość nagrody wypłacaną na poziomie 6% wynagrodzenia zasadniczego brutto za dany rok kalendarzowy. Jednocześnie NSZZ “Solidarność” zwróciła uwagę, że za rok 2020 nagroda roczna została wypłacona pracownikom w ZF ASP w Częstochowie w wysokości 4,08%, co było niższą wartością od zapisanej w Regulaminie wynagradzania.
Zdaniem NSZZ “Solidarność” w 2020 roku rzeczywiście widoczny był duży kryzys w branży motoryzacyjnej, co mogło zaważyć na osiągnięciu słabszych wyników ekonomicznych. Jednak z obecnych danych finansowych opublikowanych w dniu 17 marca br. wynika, że Grupa ZF w ubiegłym roku osiągnęła cele finansowe większe od zakładanych. W roku 2021 sprzedaż była na poziomie 38,3 mld Euro i wzrosła o 17,5% rok do roku, znacznie przekraczając wartość 32,6 miliarda Euro przewidzianą na rok 2021. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem wyniósł 1,9 miliarda Euro (w roku 2020 było 1 mld Euro). Ponadto na koniec 2021 roku zostało zredukowane zadłużenie o 752 mln Euro oraz wzrósł też wskaźnik kapitału własnego z 12,1% do 18,6%. Prezes Zarządu ZF poinformował, że Grupa ZF osiągnęła postawione cele w 2021 r. dzięki zaangażowaniu, determinacji i pracy zespołowej, a pracownicy odegrali decydującą rolę w skutecznym stawieniu czoła wyzwaniom trudnych czasów.
Biorąc pod uwagę tak dobre wyniki finansowe NSZZ “Solidarność” poinformowała Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie, że oczekuje od Zarządu ZF podjęcia decyzji o wypłacie nagrody rocznej polskim pracownikom zatrudnionym w ZF ASP w Częstochowie za 2021 rok na poziomie większym niż zakładane 6% w Regulaminie wynagradzania. Dyrekcja poinformowała stronę związkową, że już w najbliższym czasie pracownicy zostaną poinformowani o wysokości nagrody rocznej, która ma być na poziomie przyzwoitym i zostanie wypłacona osobnym przelewem w terminie obowiązującym z zapisem w Regulaminie.
Przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska zwrócili się do Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie o przedstawienie Zarządowi ZF żądania wypłacenia takich samych premii dla polskich pracowników. Pracodawca poinformował przedstawicieli MOZ, że już odpowiedź na takie żądanie otrzymali od Zarządu i w polskim systemie prawnym każdy zakład osobno posiada swoją siatkę wynagrodzeń. W zakładach w Częstochowie pracownicy otrzymają należną im nagrodę roczną.
Informujemy, że NSZZ “Solidarność” w Częstochowie nie ma osobowości prawnej, by reprezentować pracowników w innych zakładach zlokalizowanych w Polsce z uwagi na fakt, że w tych zakładach istnieją już Organizacje Zakładowe NSZZ “Solidarność”, które reprezentują swoich pracowników wobec swojego Pracodawcy.
Przedstawiciele MOZ zwrócili się do Dyrekcji ZF ASP o rozpatrzenie przedstawionych rozwiązań dotyczących zagrożeń miejsc pracy i odpowiednich wypłat dodatkowych odszkodowań w przypadku zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika w zależności uzależnionej od stażu pracy. Zdaniem Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie obecnie takich planów zwolnień grupowych oraz zagrożeń nie ma. Intencją Pracodawcy jest wspólnie ze stroną społeczną wprowadzać takie rozwiązania i elastyczny czas pracy, by w całości utrzymać obecny stan zatrudnienia.
W trakcie spotkania Pracodawca przedstawił stronie związkowej i omówił obecną sytuację ekonomiczno-biznesową i stan zatrudnienia w naszych zakładach oraz omówił otrzymane w dniu 22 marca br. pismo od członków Zarządu Pana Rudolfa Starka – Executive Vice President Division Passive Safety Systems oraz Pani Carolin Hefner – Vice President Human Resources Division Passive Safety Systems. W związku z tym Dyrekcja zaapelowała do strony związkowej o zwrócenie się do swoich członków oraz wszystkich pracowników z prośbą o korzystanie z urlopów zaległych, bieżących, nawet kosztem urlopu przeznaczonego na przerwę świąteczno-noworoczną. W przypadku gdy pracownicy wcześniej wykorzystają ten urlop, w przerwie świątecznej, tak jak w ubiegłym roku, będą mieli postojowe. Przewiduje się, że okres spadku produkcji w zakładach przewidywany jest na okres trzech miesięcy. Podejmowane są także inne działania, jak zmiana harmonogramu czasu pracy oraz została zaprzestana rekrutacja nowych pracowników poprzez APT oraz obcokrajowców.
Ponadto Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie przedstawiła stronie związkowej projekt aneksu do Regulaminu pracy dotyczący wprowadzenia od 1 maja do 31 sierpnia br. 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Pozwoliłoby to zaplanować 2 dni wolne w maju oraz 2 dni w czerwcu, które byłyby do odpracowania po 2 dni w miesiącu lipcu i sierpniu. Zdaniem NSZZ “Solidarność” okres wakacyjny jest okresem specyficznym, w którym pracownicy mają zaplanowane urlopy i może się tak zdarzyć, że mogą mieć problemy z ich uzyskaniem. Dyrekcja zobowiązała się przed stroną związkową, że dołoży wszelkich starań, by takich problemów nie było.
Przedstawiony na spotkaniu aneks nie został uzgodniony i nie został podpisany przez stronę związkową. NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Pracodawcy z apelem, by w tak trudnym okresie i nagłym kryzysem w branży motoryzacyjnej organizować spotkania przynajmniej raz na dwa tygodnie, by wspólnie szukać dobrych rozwiązań dla utrzymania miejsc pracy oraz rozwoju naszych zakładów. Protokół ze spotkania: LINK.

Umieszczony w Aktualności

« »