Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia uzgodnionych z kierownictwem OSS celów na 2020 r. w relacji do wskaźników obowiązujących przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, sporządzania planów urlopowych oraz planów produkcyjnych na II półrocze br. oraz wyzwań, jakie stoją przed zakładem poduszek powietrznych w najbliższej przyszłości, związanych ze stanem zatrudnienia.
Dyrekcja ASP w Częstochowie wspólnie z kierownictwem OSS uzgodniła cele do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, która ma być wypłacana pracownikom na jednakowych zasadach dla obydwu zakładów. Zdaniem strony związkowej zasady naliczania premii dla zakładu IRS są inne w porównaniu do zakładu SBS. W przestawionych tabelach zasad i wskaźników naliczania premii na zakładzie poduszek nie jest wyszczególnione detalicznie wszystko jak w przypadku zakładu SBS. Dla zakładu IRS nie jest wskazany i podany do wiadomości pracowników przyjęty cel wydajności na 2020 rok i udział osiągniętego miesięcznego wskaźnika wydajności naliczonej premii w % do założonego celu. Pracodawca zakładając osiągane cele wydajnościowe w relacji do obowiązujących kryteriów na dany rok winien tak je zaplanować, by była możliwość osiągnięcia przez pracowników zakładanej premii produkcyjnej na poziomie 10%, jak jest to przyjęte w Regulaminie.
Zdaniem strony społecznej w przedstawionym załączniku dotyczącym naliczania premii produkcyjnej Dyrekcja IRS z góry przyjęła założenie, że pracownicy nie mogą osiągnąć wysokości premii produkcyjnej na poziomie 10% lub większej. Spowoduje to brak odpowiedniej motywacji i zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków przez pracowników. W zakładzie IRS od dłuższego czasu, praktycznie od ponad roku, pracownicy mieli wypłaconą miesięczną premię produkcyjną na poziomie mniejszym niż 10%. Powoduje to narastające niezadowolenie wśród pracowników, którzy swoją ciężką pracą włożyli bardzo duży wkład dla dobra funkcjonowania zakładu w 2019 roku.
Strona związkowa poinformowała Dyrekcję IRS, że w przypadku dalszego wypłacania miesięcznej premii produkcyjnej w 2020 roku na poziomie mniejszym niż 10% przy następnych negocjacjach podwyżkowych zostaną zwiększone żądania wzrostu wynagrodzenia o dodatkową kwotę, która wyniknie z wypłacania mniejszej od zakładanej wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Jednocześnie o tym fakcie zostanie również poinformowany Zarząd ZF Group.
Dyrekcja zakładu IRS przedstawiła stronie związkowej informację, że obecnie w zakładzie poduszek jest zatrudnionych 50 obcokrajowców. Otrzymują oni wynagrodzenie w wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto oraz korzystają z innych profitów, m.in. z obiadów i przewozów na takich samych zasadach jak pracownicy polscy. W zakładzie IRS obecnie nie jest prowadzona rekrutacja pracowników polskich z APT. Strona związkowa oczekuje od Dyrekcji SBS utrzymywania miejsc pracy dla polskich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i ocenę.
Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest jednoznaczne niezmienne i. NSZZ “Solidarność” akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski i obcokrajowcy będą wykonywać swoje obowiązki pracownicze z takim samym zaangażowaniem i wydajnością jak pracownicy polscy.
Na spotkaniu omówiono również działania związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r., dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, podejmowane przez zakład IRS w celu minimalizowania ryzyka zagrożenia zachorowaniem. Wobec wyczerpania zaplanowanego czasu na spotkanie uzgodniono, że w następnym tygodniu zostanie zaplanowane dodatkowe spotkanie, na którym omówiona zostanie sytuacja związana z zatrudnianiem obcokrajowców i plany produkcyjne na II półrocze 2020 r.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Umieszczony w Aktualności

« »