Spotkanie dotyczące Tarczy antykryzysowej


W dniu 6 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Spotkanie dotyczyło podpisania porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 63.
W wyniku podpisanego porozumienia na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 7 kwietnia do 6 lipca br. pracownicy produkcji oraz pracownicy działów pomocniczych są objęci przestojem ekonomicznym i zostanie im wypłacone wynagrodzenie obniżone o 5%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracownika.
Pracownicy działów nieprodukcyjnych łącznie z kierownictwem i menedżmentem zostają objęci na okres trzech miesięcy obniżeniem wymiaru czasu pracy o 20%. Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy, obniża się wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Porozumienie uwzględniające dobrze rozumiany interes ekonomiczny Pracodawcy, jak również potrzebę ochrony miejsc pracy, zawarte zostało na podstawie art. 15g ustawy z dnia 31 marca br.
Pracownicy, którzy będą świadczyć pracę w tym okresie, będą wynagradzani na podstawie obowiązujących zapisów Regulaminu wynagradzania. Jednocześnie Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie zobowiązała się w tym okresie do zaprzestania kierowania do pracowników komunikatów z prośbą o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Oznacza to, że wszyscy pracownicy w tym okresie nie są zobowiązani do wykorzystania 4 dni bieżącego urlopu za 2020 rok w dniach 14-17 kwietnia br.
Strona związkowa informuje także, że nie uległa zmianie obowiązująca 30-minutowa przerwa na odpoczynek oraz okres rozliczeniowy, który w dalszym ciągu wynosi 2 miesiące. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem Pracodawca jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS na 2020 rok.
Dyrekcja poinformowała stronę społeczną o zaakceptowaniu przez Zarząd ZF Group wypłaty nagrody rocznej dla pracowników zatrudnionych w ZF ASP Sp. z o.o. w Częstochowie w wysokości 3,95% wynagrodzenia brutto za 2019 rok. Ze względów technicznych nagroda roczna zostanie wypłacona osobnym przelewem po okresie świątecznym. Obie strony zobowiązały się do prowadzenia dalszych rozmów o ewentualnych zmianach, jeśli sytuacja będzie tego wymagała oraz do współpracy w duchu porozumienia, które umożliwi utrzymanie miejsc pracy.

Umieszczony w Aktualności

« »