Spotkania z pracodawcą w formie on-line


W dniu 20 października 2020 r. Dyrekcja Zakładu IRS przedstawiła stronie związkowej propozycję podpisania porozumienia dotyczącego zwiększenia limitu nadgodzin dla osób zainteresowanych, które już w najbliższym czasie nie będą mogły świadczyć pracy w nadgodzinach z uwagi na przekroczenie obowiązującego limitu.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraziła zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia limitu nadgodzin dla pracowników na 2020 rok. Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju, wywołująca stres oraz obawy u pracowników przed zarażeniem się koronawirusem, uniemożliwia podpisanie takiego porozumienia. Pracownicy chcą powrotu do świadczenia pracy w systemie trzyzmianowym, mają dość nadmiernej pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych.
Organizacja czasu pracy przez pracodawcę w systemie tak znaczącej liczby nadgodzin w takim okresie, gdy wzrasta gwałtownie liczba zakażonych koronawirusem oraz proponowanie pracownikom pozostawanie po swojej zmianie do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych na następnej zmianie z innymi pracownikami i jednoczesny brak uruchomienia trzeciej zmiany, są niezrozumiałe dla pracowników i strony związkowej. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wprowadzony do Regulaminu Pracy zapis dotyczący limitu 300 godzin nadliczbowych dla pracowników w danym roku kalendarzowym jest w zupełności wystarczający. Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w imieniu pracowników produkcji zwróciła się z prośbą do Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych o niezwłoczne uruchomienie trzeciej zmiany dla wszystkich pracowników produkcji.
W dniu 22 października 2020 r. Dyrekcja SBS przedstawiła stronie związkowej obecną sytuację biznesową zakładu, stan zatrudnienia związany z wysoką absencją pracowników i wynikające w związku z tym trudności w zrealizowaniu zaplanowanej produkcji. Członkowie Prezydium obecni na telekonferencji uzgodnili z Dyrekcję SBS szereg kwestii dotyczących pracowników. Telefoniczne rozmowy przełożonych z pracownikami odnośnie zwolnień lekarskich będą służyły tylko i wyłącznie do ustalenia, kiedy pracodawca może liczyć na powrót zdrowego pracownika do pracy. Ze strony pracodawcy nie będzie jakichkolwiek nacisków na pracownika, by przerwał leczenie i wrócił do pracy. Dla pracowników zaangażowanych do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych zostanie wprowadzony dodatek do wynagrodzenia, który będzie mógł wynosić 4% i będzie naliczony pracownikowi do jego miesięcznej premii produkcyjnej w zależności od przepracowanych godzin nadliczbowych w danym miesiącu.
Zdaniem Komisji Zakładowej każda dodatkowa forma wynagradzania dla pracowników jest dobra, jednak to pracownicy muszą dobrowolnie wyrazić chęć do pracy w godzinach nadliczbowych bez jakikolwiek form przymuszeń lub zastraszania. Ponadto wypracowany przez pracownika dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie może mieć wpływu na to, że premia dla zakładu z tego tytułu będzie naliczona za dany miesiąc w mniejszej od oczekiwanej przez pracowników wysokości. Dyrekcja SBS stwierdziła, że nie będzie jakichkolwiek nacisków do podjęcia pracy w godzinach nadliczbowych, również w sytuacji, gdy pracownik będzie czuł się przemęczony i zwróci się o urlop wypoczynkowy, to go otrzyma. Takie standardy na zakładzie SBS już funkcjonują.
W związku ze zmianą harmonogramu w zakładzie SBS i wyznaczeniem 11 listopada jako dnia pracującego, uzgodniono, że pracownicy otrzymają oprócz dnia wolnego dodatkowe wynagrodzenie za pracę w tym dniu.

Umieszczony w Aktualności

« »