Pismo w sprawie absencji chorobowej


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie udziela żadnej zgody oraz poparcia na jakiekolwiek formy weryfikacji przez pracodawcę absencji chorobowej pracowników charakteryzującej się występowaniem co najmniej kilku zwolnień lekarskich, składających się w sumie na długotrwałą nieobecność pracownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę analizy absencji – podkreśla organizacja związkowa NSZZ “Solidarność” w piśmie do pracodawcy z 23 października 2017 r.

 

Pan Andrzej Kozieł
Dyrektor HR
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

W związku z ogłoszeniem Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zamieszczonym
w Poduszkowcu nr 210 dotyczącym analizy absencji chorobowej i kierowanym do pracowników, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ponownie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom stosowanym przez pracodawcę.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przypomina pracodawcy już wcześniej rozpatrywane kwestie w tym zagadnieniu. Korzystanie ze zwolnień lekarskich jest prawem i przywilejem pracownika. Pracodawca nie ma instrumentów, aby zmusić chorego pracownika do nieskorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. Wiadome jest, że w okresie zasiłku chorobowego pracownik korzysta z ochrony i nie może być mu wypowiedziana w tym okresie umowa o pracę. Pracodawca powinien organizować swoją działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami. Bez wątpienia w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy powtarzająca się absencja w pracy może być ważną przyczyną wymówienia, także wobec pracownika wykonującego nienagannie swoje obowiązki. Jednakże każda taka sytuacja, w której pracownik przez dłuższy czas z przyczyn usprawiedliwionych (z powodu choroby) nie świadczy pracy, wymaga indywidualnej oceny, uwzględniającej nie tylko słuszne interesy zakładu, ale także przymioty pracownika związane z łączącym strony stosunkiem pracy oraz jego stosunek (postawę) wobec obowiązków pracowniczych. Zasadność wypowiedzenia o pracę powinna być bowiem rozważana nie tylko z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy, lecz również z poszanowaniem interesów pracownika sumiennie i starannie wykonującego obowiązki pracownicze. Za ochroną pracownika przemawiają zasady współżycia społecznego, kwalifikujące wypowiedzenie definitywne jako nadużycie prawa przez pracodawcę.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie udziela żadnej zgody oraz poparcia na jakiekolwiek formy weryfikacji przez pracodawcę absencji chorobowej pracowników charakteryzującej się występowaniem co najmniej kilku zwolnień lekarskich, składających się w sumie na długotrwałą nieobecność pracownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę analizy absencji. Ponadto stoimy na stanowisku, że analiza absencji prowadzona przez zespół składający się z przedstawicieli działu spraw pracowniczych oraz przełożonego pracownika jest niedopuszczalną ingerencją w strefę intymną pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim i nie ma uprawnień do kontroli pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim.
Informujemy, że kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w celu ustalenia, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, może przeprowadzić sam pracodawca. Ponadto, mimo przeprowadzenia własnej kontroli pracownika, pracodawca może domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególne uprawnienia przysługują lekarzom orzecznikom z ZUS. Prowadzona przez nich kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.
Przedstawienie w ogłoszeniu informacji, że pracodawca będzie prowadził analizę absencji chorobowych pracowników może być odebrane jako próba wymuszenia rezygnacji z korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które są prawem i przywilejem pracownika.

Z poważaniem,
Andrzej Bala, sekretarz Komisji Zakładowej
Częstochowa, 23 października 2017 r.

Umieszczony w Aktualności

« »