Omówienie procesu podwyżkowego i spraw bieżących


W dniu 19 marca 2019 r. o godz. 15.00 członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrekcją zakładu IRS i Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z tegorocznym procesem podwyżkowym oraz spraw dotyczących planów produkcyjnych i zatrudnienia w zakładzie poduszek powietrznych. Według Dyrekcji wszystkie zapisy podpisanego porozumienia zostały w pełni zrealizowane. Na chwilę obecną pozostało do rozpatrzenia kilka odwołań w kwestii wysokości podwyżki złożonych przez pracowników.
Brak wypłaty wyrównania za miesiąc styczeń 2019 r. dla osób w tym miesiącu będących na zwolnieniach lekarskich jest zgodny z obowiązującymi przepisami ZUS. Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim otrzymuje świadczenie chorobowe wyliczone ze średniego wynagrodzenia liczonego z trzech ostatnich miesięcy. Jeśli pracownik przepracował choć jeden dzień w styczniu 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem otrzymał wyrównanie w kwocie 250 zł brutto lub 125 zł brutto, w zależności od terminu podjęcia pracy w zakładach TRW.
Budżet przeznaczony na podwyżki dla liderów produkcji jako pracowników Indirect określono na poziomie 5,5 procent. Średnie podwyżki liderów nie odbiegały od podwyżek innych grup zawodowych w TRW. Zdaniem Dyrekcji liderzy produkcji mają znacznie wyższe stawki zasadnicze od pracowników produkcji. Do dnia dzisiejszego Dyrekcja nie otrzymała informacji co do wysokości nagrody rocznej za 2018 r. Taka decyzja winna zostać podjęta najpóźniej do końca marca br.
Obecnie na zakładzie poduszek powietrznych widoczny jest spadek produkcji spowodowany spadkiem zamówień. W najbliższym okresie przez okres dwóch tygodni będzie on oscylował w granicy 10 procent. Do czerwca br. przewidywany spadek produkcji to 6,6 procent. W związku z tym Dyrekcja IRS prawdopodobnie rozważy podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu umów pracownikom oraz zmianę na niektórych liniach produkcyjnych systemu trzyzmianowego na system dwuzmianowy i wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników. Pracownicy APT będą wykonywać pracę na 3/4 etatu. Na zakładzie poduszek widoczny jest przerost zatrudnienia w stosunku do zakładanej produkcji na poziomie około 200 osób.
Biorąc tegoroczny znaczny wzrost wynagrodzeń Dyrekcja została zobowiązana przez Zarząd ZF do wzrostu wydajności dla zakładu o 3 procent w 2019 roku. Dyrektor HR zaapelował do strony związkowej o przypominanie pracownikom, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy pracownik zobowiązany jest w okresie dwóch dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Nie zwalnia pracownika z tego obowiązku obowiązujący system e-zwolnienia.
Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej rozmowy w sprawie podziału dodatku nocnego i wprowadzenie w zamian dodatku za pracę na II zmianie oraz przekazanie informacji pracodawcy do końca maja br. przez stronę związkową oczekiwań podwyżkowych na 2020 rok. Wszystkie te informacje zdaniem Dyrekcji IRS będą niezbędne do dalszego planowania i prawidłowego funkcjonowania zakładu poduszek powietrznych.
Strona związkowa przekazała informację, że wszystkie przedstawione planowane przez Dyrekcję zmiany organizacyjne oraz propozycje dotyczące ewentualnych zmian w Regulaminie Wynagradzania zostaną poddane analizie i rozpatrzone na spotkaniach w maju br. Członkowie Prezydium stanowczo sprzeciwiają się wprowadzania systemu dwuzmianowego, co znacznie obniży wynagrodzenia pracowników oraz zaapelowali do Dyrekcji o podejmowanie rozsądnych decyzji mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz niepozbywanie się pochopnie dobrych wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na czas określony.

Umieszczony w Aktualności

« »