Ogłoszenie strajku od 25 lutego


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z późn. zm. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) Komitet Protestacyjno-Strajkowy Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia z pracodawcą na spotkaniu w dniu 18 lutego 2019 roku podejmuje decyzję o przeprowadzeniu strajku załogi.
Strajk zostanie zorganizowany w terminie od godz. 6.00 dnia 25 lutego br., aż do odwołania, tj. do czasu podpisania porozumienia podwyżkowego z pracodawcą, które zakończy spór zbiorowy zgłoszony w dniu 3 stycznia 2019 r. Strajk zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie we wszystkich lokalizacjach i zakładach, gdzie są zatrudnieni pracownicy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uwaga: Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Udział w strajku jest dobrowolny.
Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiada za prawidłowy przebieg i organizację strajku na terenie zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Pracownicy zgłaszają się do pracy w dniu 25 lutego br. potwierdzając swoją obecność identyfikatorem. O godz. 6.00 na sygnał przedstawicieli Komitetu odchodzą od maszyn i udają się bezpośrednio na stołówki zakładowe.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: >>>>>.

Umieszczony w Aktualności

« »