Komunikat


W dniu 13 listopada 2014 roku do Biura Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie wpłynęło pismo w sprawie przekazania informacji finansowej w zakresie wysokości miesięcznie odprowadzanych składek przez członków związku zawodowego oraz przekazania miesięcznych wydatków za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2014 roku. Pod pismem podpisało się około 30 członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie.W odpowiedzi na przedstawione pismo Prezydium Komisji Zakładowej informuje wszystkich członków Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, że zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 30/2013 Komisji Krajowej oraz   UCHWAŁĄ NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku i Krajowego Zjazdu  Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność”, dział Kadr nalicza składkę w wysokości 0,82% od wynagrodzenia wg przyjętych ww. Uchwał Komisji Krajowej.

Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z § 44 Statutu NSZZ „Solidarność” władzą kontrolną każdej jednostki organizacyjnej Związku jest Komisja Rewizyjna, która kontroluje władzę wykonawczą tej jednostki i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania tej władzy z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrz związkowego.

W dniu 05 listopada 2014 roku podczas przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dysponowanie środkami finansowymi oraz prowadzona dokumentacja wewnątrzzwiązkowa  przez Komisję Zakładową w okresie od 01.01. do dn. 31.10.2014 roku są bez zastrzeżeń. Wszystkie wydatki Komisji Zakładowej w tym okresie poparte są stosownymi Uchwałami.

Każda przekazywana informacja do członków związku zawodowego, że ma prawo wglądu do dokumentacji finansowej oraz dokumentacji wewnątrzzwiązkowej jest nieprawdziwa i źle interpretowana. Członkowie mogą jedynie występować z wnioskami do Komisji Rewizyjnej.

Naruszeniem prawa jest również bezprawne wejście w posiadanie dokumentacji związkowej, jej kserowania oraz rozpowszechnianie przez osoby do tego nie uprawnione.

Umieszczony w Aktualności

« »